Trwa ładowanie...
d32s32b

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d32s32b

PBG

Spółka poinformowała, iż w wyniku sprzedaży akcji spółki PBG S.A. zawartych w dniu 8.11.2010 roku, AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej 5%. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 10 listopada 2010 roku Aviva OFE posiadał 932.971 sztuk akcji spółki, stanowiących blisko 6,53% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 932.971 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 12 listopada 2010 roku Aviva OFE posiadał 875.738 sztuk akcji spółki, stanowiących 6,13% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 875.738 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,72% ogólnej liczby głosów.

GETIN

Getin Holding zawarł warunkową umowę kupna 100% akcji Allianz Bank Polska SA od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA. Nabycie akcji Banku nastąpi po spełnieniu wszystkich zawieszających warunków określonych w umowie, a w szczególności po:
- uzyskaniu przez Getin Holding, o ile będzie to wymagane, zgody UOKiK na nabycie akcji Banku,
- uzyskaniu przez Getin Holding zgody KNF na nabycie akcji Banku,
- wpisaniu do rejestru przedsiębiorców KRS wszystkich podwyższeń kapitału zakładowego Banku dokonanych na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Banku powziętych przed dniem zamknięcia transakcji.

d32s32b

Łączna cena nabycia wskazanych w umowie akcji została określona jako wartość aktywów netto Banku pomniejszona o uzgodnione przez strony pozycje. Na dzień 30.06.2010 r. wartość aktywów netto Banku wynosiła 258,2 mln zł, suma uzgodnionych przez strony odliczeń wynosiłaby na ten dzień 118,2 mln zł, co oznacza, że na wskazany dzień cena nabycia wynosiłaby 140,0 mln zł (na podstawie niezbadanych danych finansowych sporządzonych zgodnie z MSR). Suma bilansowa Banku na dzień 30.06.2010 r. wynosiła 1 034,5 mln zł (na podstawie niezbadanych danych finansowych sporządzonych zgodnie z MSR).

KALENDARIUM Dane makro 08:00 Niemcy - inflacja PPI za październik (poprzednio: 0,3% m/m, 3,9% r/r; konsensus: 0,2% m/m, 4,2% r/r);
12:45 Euroland - wystąpienie publiczne szefa ECB;
14:00 Polska - produkcja przemysłowa za październik (poprzednio: 11,8% r/r; konsensus: 10,2% r/r);
14:00 Polska - ceny produkcji sprzedanej przemysłu za październik (poprzednio: 4,3% r/r; konsensus: 4,1% r/r);

Wydarzenia w spółkach
Cinema City - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;
Żywiec - dzień wypłaty dywidendy 20,00 zł na akcję.

d32s32b

Podziel się opinią

Share
d32s32b
d32s32b