Trwa ładowanie...
d3zmpgp

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Raport roczny R 2013

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d3zmpgp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 113 311 127 504 26 776 30 549
Zysk z działalności kontynuowanej -6 655 -5 869 -1 573 -1 406
Zysk brutto 118 -1 062 28 -254
Zysk netto 340 -385 80 -92
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 999 9 540 -5 907 2 286
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 261 3 151 771 755
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 060 -3 754 1 432 -899
Środki pieniężne netto -15 679 8 937 -3 705 2 141
Aktywa razem 236 071 243 096 56 923 59 463
Zobowiązania i rezerwy 41 993 53 198 10 126 13 013
Kapitał własny 194 078 189 898 46 797 46 450
Kapitał akcyjny 1 248 1 183 301 289
Liczba akcji 12 476 705 11 834 881 12 476 705 11 834 881
Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:- pozycje bilansu przeliczono na Euro według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień: 31.12.2013 - 4,1472 i 31.12.2012 – 4,0882- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na Euro po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym rachunkiem zysków i strat: 01.01.2013 - 31.12.2013 – 4,2318; 01.01.2012 do 31.12.2012 - 4,1738.Dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 91 ust 1 pkt 2) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ListdoakcjonariuszyIVMX2013.pdf List Zarządu Infovide-Matrix S.A. do Akcjonariuszy za 2013 rok
opiniabieglegosprawozdanie_jednostkowe.pdf Opinia z badania sprawozdania Infovide-Matrix S.A. za 2013 rok
raport 2013 jedn IVMX w tys.pdf Raport z badania sprawozdania Infovide-Matrix S.A. za 2013 rok
sprawozdaniefinasnowejednostkowe_2013.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Infovide-Matrix S.A. za 2013 rok
sprawozdaniezdzialalnoscijednostkowe2013.pdf Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za 2013 rok
raportzasadyladukorporacyjnego2013.PDF Raport roczny dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3zmpgp

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Infovide-Matrix Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-460 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gottlieba Daimlera | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 25 00 | | 022 440 25 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | infovidematrix@ivmx.pl | | www.infovidematrix.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5260011003 | | 012075230 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Boris Stokalski-Dzierzykraj Prezes Zarządu
2014-03-21 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3zmpgp

Podziel się opinią

Share
d3zmpgp
d3zmpgp