Trwa ładowanie...
dnxhgk8
espi

INGBSK - Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2013 r. (4/2014)

INGBSK - Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2013 r. (4/2014)

Share
dnxhgk8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2014 r. podjął decyzję o przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu propozycji uchwały o przeznaczeniu z zysku za 2013 r. kwoty 572,44 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 59,5% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie 4,40 zł brutto. Jednocześnie Zarząd zaproponuje określenie terminu nabycia praw do dywidendy na dzień 14 maja 2014 r., a termin wypłaty na dzień 3 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
2014-03-04 report no. 04/2014: The Bank Management Board’s decision on proposed dividend payout for 2013.The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice of the decision taken on 4 March 2014, whereby the Management Board shall submit to the General Meeting a draft resolution on allocating PLN 572.44 million from the 2013 profit for dividend payout, which represents 59.5% of the consolidated net profit for 2013. The dividend will amount to PLN 4.40 gross per share.At the same time, the Management Board will propose that the record date shall be 14 May 2014 and the dividend payout date shall be 3 June 2014. Legal grounds: § 38 section 1 item 11) of the Ordinance of the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnxhgk8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnxhgk8

Podziel się opinią

Share
dnxhgk8
dnxhgk8