Trwa ładowanie...
d44itii
d44itii
espi

INGBSK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013

INGBSK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
Share
d44itii
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody z tytułu odsetek 3 614,7 3 831,5 858,4 918,0
Przychody z tytułu prowizji 1 114,2 1 142,5 264,6 273,7
Wynik na działalności podstawowej 3 245,1 3 165,4 770,6 758,4
Wynik brutto 1 192,9 1 016,1 283,3 243,5
Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 961,5 832,3 228,3 199,4
Wynik netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,0 0,0
Przepływy pieniężne netto 2 789,4 2 703,9 662,4 647,9
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,39 6,40 1,76 1,53
Aktywa razem 86 752,0 78 266,8 20 918,2 19 144,6
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 8 626,3 8 133,8 2 080,0 1 989,6
Kapitał zakładowy 130,1 130,1 31,4 31,8
Udziały niekontrolujące 2,3 2,3 0,6 0,6
Liczba akcji 130 100 000,0 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 66,31 62,52 16,0 15,29
Współczynnik wypłacalności (w %) 17,56% 14,55%
Wartości w EUR są wykazane w milionach.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RaportGrupa4Q2013_PL.pdf Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 2013 - wersja polska
ReportGroup4Q2013_ENG.pdf Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 2013 - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania:
ING BANK ŚLĄSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
INGBSK Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-086 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
SOKOLSKA 34
(ulica) (numer)
032 3578592 032 3577092
(telefon) (fax)
marzena.radys@ingbank.pl www.ing.pl
(e-mail) (www)
6340135475 271514909
(NIP) (REGON)
d44itii

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-11 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku
2014-02-11 Tomasz Biłous Dyrektor Banku, Główny Księgowy Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44itii

Podziel się opinią

Share
d44itii
d44itii