Trwa ładowanie...
d3u74gd
espi

INGBSK - Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana. (1/2012)

INGBSK - Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana. (1/2012)

Share
d3u74gd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 02 stycznia 2012 r. została podpisana z firmą ING Commercial Finance Polska S.A. umowa kredytowa udostępniająca linię kredytową w wysokości 1.365.000.000,00 PLN do dnia 31 stycznia 2013 r. (z możliwością dalszego przedłużenia). Umowa ta zastępuje zawartą pomiędzy Bankiem a ING Commercial Finance Polska S.A. umowę kredytową z dnia 08 września 2006 r. (będącą przedmiotem raportu bieżącego nr 25/2006 z dnia 08 września 2006 r.) wraz z późniejszymi aneksami, jak również rozwiązuje umowę zastawu finansowego na papierach wartościowych podpisaną pomiędzy Bankiem a ING Commercial Finance Polska S.A. w dniu 09 kwietnia 2008 r. (raport bieżący nr 08/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r.) z późniejszymi aneksami. Łączne zaangażowanie Banku w odniesieniu do spółki ING Commercial Finance Polska S.A. wynosi 1.695.000.000,00 PLN. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest stosunek łącznych kwot kredytu do kapitałów własnych Banku. Kredytobiorca jest powiązany z ING Bankiem
Śląskim S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2012-01-02 Report no. 01/2012: Credit agreement with ING Commercial Finance Polska S.A. – amendment. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that on 02 January 2012 the Bank concluded a credit agreement with ING Commercial Finance Polska S.A. on providing the credit line totalling PLN 1,365,000,000.00 by 31 January 2013 (with potential extension). This agreement supersedes the credit agreement concluded by and between the Bank and ING Commercial Finance Polska S.A. of 08 September 2006 (covered by the current report no. 25/2006 of 08 September 2006) with further annexes and it also terminates the agreement on financial pledge on securities concluded by and between the Bank and ING Commercial Finance Polska S.A. on 09 April 2008 (current report no. 08/2008 of 10 April 2008) with further annexes. The total credit exposure of the Bank towards ING Commercial Finance Polska S.A. is PLN 1,695,000,000.00. An agreement is considered significant on the basis of the relation between the
total value of exposure tothe Bank’s equity. The borrower is an affiliated entity of ING Bank Śląski S.A. Legal grounds: §5 section 1 item 3) of the Ordinance of the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |

d3u74gd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u74gd

Podziel się opinią

Share
d3u74gd
d3u74gd