Trwa ładowanie...
d3o0xj8

INGBSK - Zawarcie znaczącej umowy. (33/2011)

INGBSK - Zawarcie znaczącej umowy. (33/2011)

Share
d3o0xj8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 20.12.2011 r. Bank zawarł wspólnie z drugim bankiem, w ramach konsorcjum, umowę kredytową z podmiotem z sektora sprzedaży hurtowej do maksymalnej łącznej kwoty 1.070.000.000,00 PLN na okres do 4 lat. Udział Banku w finansowaniu wynosi 50% łącznej kwoty i stanowi 535.000.000,00 PLN. W ramach Umowy Bank będzie pełnił funkcję jednego z dwóch organizatorów kredytu, agenta ds. kredytu oraz agenta ds. zabezpieczeń. Transakcja o analogicznej kwocie została zawarta ze spółką 17.06.2011 r. (raport bieżący nr 16/2011), jednak umowa ta wygasła 30.10.2011 r. Łączne zaangażowanie kredytowe Banku w odniesieniu do tego podmiotu oraz podmiotów z jego Grupy wyniesie 1.059.000.000,00 PLN. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zaangażowania, która przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2011-12-21 Report no. 33/2011: Conclusion of a Significant Agreement. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that on 20.12.2011 the Bank together with another bank acting as part of a syndicate concluded a credit agreement with an entity from the wholesale sector for up to the total maximum amount of PLN 1,070,000,000.00 for a period of up to 4 years. The Bank’s share in the financing is 50% of the total amount, or PLN 535,000,000.00. Under the Agreement, the Bank will act as one of the credit arrangers, credit agent and security agent. The Bank concluded another transaction to the same amount with that company on 17.06.2011 (current report no. 16/2011); however, the agreement concerning that transaction expired on 30.10.2011. The total credit exposure of the Bank towards that entity and the members of its Group is PLN 1,059,000,000.00. An agreement is considered significant if the total value of exposure exceeds 10% of the Bank’s equity. Legal grounds: §5 section 1 item 3) of
the Ordinance of the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |

d3o0xj8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o0xj8

Podziel się opinią

Share
d3o0xj8
d3o0xj8