Trwa ładowanie...
d1zewr5

INGBSK - Zawarcie znaczącej umowy. (8/2015)

INGBSK - Zawarcie znaczącej umowy. (8/2015)

Share
d1zewr5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2015 r. Bank podpisał umowę kredytową ze spółką z branży handlu detalicznego na łączną kwotę 450.000.000 PLN. Łączne zaangażowanie Banku w stosunku do Grupy podmiotów, w skład której wchodzi powyższa spółka, po udzieleniu wyżej wymienionego kredytu wynosi 1.041.000.000 PLN. Umowa objęta niniejszym raportem jest umową o najwyższej wartości zawartą przez Bank z podmiotami tej Grupy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zaangażowania, która przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
2015-03-27 Report no. 8/2015: Conclusion of a Significant Agreement. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that on 27 March 2015 the Bank signed a credit agreement with a retail company for the total amount of PLN 450,000,000. Upon extending the above mentioned credit facility, the Bank’s total exposure towards the Group of which that company is a member amounts to PLN 1,041,000,000. The value of the agreement covered by this report is the highest of all agreements concluded by the Bank with the members of that Group over the last 12 months. The criterion for regarding the agreement as significant is the total exposure value exceeding 10% of the Bank’s equity. Legal grounds: §5 section 1 item 3) of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zewr5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Joanna Erdman Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zewr5

Podziel się opinią

Share
d1zewr5
d1zewr5