Trwa ładowanie...
d3sdzbt

INPRO S.A. - Raport roczny R 2014

INPRO S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d3sdzbt
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 102 318 184 810 24 424 43 887
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 585 31 443 4 914 7 467
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 080 19 073 2 168 4 529
Zysk (strata) brutto 9 445 19 153 2 254 4 548
Zysk (strata) netto 7 620 15 543 1 819 3 691
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,1903 0,3882 0,0454 0,0922
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 734 (3 770) 3 040 (895)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 007) (18 106) (3 105) (4 300)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 178 18 131 5 771 4 306
Przepływy pieniężne netto 23 905 (3 745) 5 706 (889)
Aktywa razem 334 863 282 742 78 564 68 177
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 131 254 82 749 30 794 19 953
Rezerwy na zobowiązania 4 913 3 624 1 153 874
Zobowiązania długoterminowe 24 595 32 556 5 770 7 850
Zobowiązania krótkoterminowe 101 746 46 569 23 871 11 229
Kapitał własny 203 609 199 993 47 770 48 224
Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN/EUR) 5,0851 4,9948 1,1930 1,2044
Powyższe dane finansowe za lata 2014 i 2013 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN / EUR); - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110 PLN / EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu INPRO SA.pdf List Prezesa Zarządu INPRO SA
Sprawozdanie Zarządu INPRO SA za 2014 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu INPRO SA za 2014 rok
Sprawozdanie finansowe INPRO SA_31.12.2014.pdf Sprawozdanie finansowe INPRO SA za 2014
Opinia Inpro jednostkowe 2014.pdf Opinia z badania SF INPRO SA za 2014 rok
Raport Inpro jednostkowe 2014.pdf Raport z badania SF INPRO SA za 2014
Oświadczenie Zarządu INPRO SA _ przepisy.pdf Oświadczenie INPRO SA - przepisy
Oświadczenie Zarządu INPRO SA _ audytor.pdf Oświadczenie INPRO SA - audytor

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3sdzbt

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | AUDYTORIUM Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Spółka Partnerska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Elżbieta Marks Dyrektor Finansowy, Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt