Trwa ładowanie...
d2tucug

INPRO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

INPRO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2tucug
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 147 732 178 348 35 264 42 353
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 34 241 39 558 8 174 9 394
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 697 19 475 3 031 4 625
Zysk (strata) brutto 10 242 17 916 2 445 4 254
Zysk (strata) netto 8 172 15 104 1 951 3 587
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 499 175 119 42
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,1916 0,3728 0,0457 0,0885
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 830 4 588 4 733 1 090
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 684) (33 710) (1 834) (8 005)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 451 20 065 4 643 4 765
Przepływy pieniężne netto 31 597 (9 057) 7 542 (2 151)
Aktywa razem 371 326 322 614 87 119 77 791
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 164 299 119 502 38 547 28 815
Rezerwy na zobowiązania 3 958 2 720 929 656
Zobowiązania długoterminowe 51 933 62 116 12 184 14 978
Zobowiązania krótkoterminowe 108 408 54 666 25 434 13 182
Kapitał własny 207 027 203 112 48 572 48 976
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 10 543 10 259 2 474 2 474
Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN/EUR) 5,1705 5,0727 1,2131 1,2232
Powyższe dane finansowe za lata 2014 i 2013 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN / EUR); - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110 PLN / EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa INPRO SA.pdf List Prezesa Zarządu INPRO SA
Sprawozdanie Zarządu GK INPRO SA 2014 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa INPRO SA za 2014 rok
SSFGrupyINPRO SAna31.12.2014.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK INPRO SA za 2014
Opinia Grupa Kapitałowa Inpro 2014.pdf Opinia z badania SF GK INPRO SA za 2014
Raport Grupa Kapitałowa Inpro 2014.pdf Raport z badania SF GK INPRO SA za 2014
Oświadczenie Zarządu GK INPRO SA _ przepisy.pdf Oświadczenie GK INPRO SA - przepisy
Oświadczenie Zarządu GK INPRO SA _ audytor.pdf Oświadczenie GK INPRO SA - audytor

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2tucug

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | AUDYTORIUM Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Spółka Partnerska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Elżbieta Marks Dyrektor Finansowy, Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2tucug

Podziel się opinią

Share
d2tucug
d2tucug