Trwa ładowanie...
d42h04c

INTAKUS S.A. - Wybór biegłego Rewidenta (31/2014)

INTAKUS S.A. - Wybór biegłego Rewidenta (31/2014)

Share
d42h04c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego Rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 21 marca 2014 roku.) Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki - firmę spółki PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok 1B, NIP 521-052-77-10, REGON 010143080 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034774, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Przedmiotem badania będzie badanie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki INTAKUS S.A. sporządzonego wg stanu na 31.12.2013 roku zgodnie z PSR, badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. sporządzonego wg stanu na 31.12.2013 roku zgodnie z MSR/MSSF, a także przeprowadzenie badania jednostkowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2014. Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 6 u pkt II 7) Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, zatwierdzając zgodnie z art. 17 § 2. KSH umowę podpisaną przez zarząd dnia 31 stycznia 2014 roku. Spółka korzystała z usług PKF Consult (wówczas pod nazwą PKF Audyt sp. z o.o.), w latach ubiegłych, w zakresie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42h04c

| | | INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTAKUS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-112 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jugosłowiańska | | 65d | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 327 55 11 | | 71 352 63 21 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Michał Kawczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42h04c

Podziel się opinią

Share
d42h04c
d42h04c