Trwa ładowanie...
d34qt37

INTEGER.PL S.A. - Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii INT0918 (8/2015)

INTEGER.PL S.A. - Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii INT0918 (8/2015)

Share
d34qt37

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii INT0918 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W związku z wystąpieniem przypadku naruszenia warunku zawartego w punkcie 9.1 (j) warunków emisji obligacji serii INT0918 (?Obligacje?) zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN: PLINTEG00045, wyemitowanych w dniu 29 września 2014 r. przez spółkę Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Malborska 130, 30 ? 624 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276519) (?Emitent?), Zarząd Emitenta, działając na podstawie punktu 2 lit. (a) do (f) regulaminu zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego Załącznik Nr 1 do warunków emisji Obligacji, niniejszym zwołuje na dzień 13 kwietnia 2015 roku, na godz. 11:00 zgromadzenie obligatariuszy Obligacji (?Zgromadzenie Obligatariuszy?), które odbędzie się w budynku położonym przy ul. Cybernetyki 21 w Warszawie (02 ? 677 Warszawa). Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie
podjęcie uchwały o zgodzie na zmianę warunków emisji Obligacji. Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący: 1.Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy; 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności; 4.Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków emisji Obligacji; 7.Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. Zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia Obligatariuszy w Zgromadzeniu oprócz Emitenta mają prawo uczestniczyć Obligatariusze legitymujący się ważnym na Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy imiennym świadectwem depozytowym, wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 ze zm.). Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej na
Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186))
lub z innego odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy, do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument stwierdzający bez uzasadnionych wątpliwości, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza. Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie przez Obligatariusza/osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego lub innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany. Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział członkowie organów Emitenta, pełnomocnicy i prokurenci Emitenta, doradcy Emitenta oraz doradcy Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiadania w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do: (i)udziału w głosowaniu; oraz (ii)zabierania głosu. Jeden głos przypada na każde pełne 1 PLN wartości nominalnej niewykupionej Obligacji. Szczegółowe postanowienia w zakresie przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy wskazane są w regulaminie zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącym Załącznik Nr 1 do warunków emisji Obligacji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) ? Informacja poufna | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTEGER.PL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-624 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Malborska | | 130 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 12) 619 98 00 | | (0 12) 619 98 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@integer.pl | | www.integer.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6782881784 | | 356590980 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

Podziel się opinią

Share
d34qt37
d34qt37