Trwa ładowanie...
dpqaswn
dpqaswn
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo z Lighthouse Development Sp. z o.o....

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo z Lighthouse Development Sp. z o.o. S.K.A. (25/2013)
Share
dpqaswn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo z Lighthouse Development Sp. z o.o. S.K.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Generalny Wykonawca, Spółka) informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku zawarł z Lighthouse Development Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (Inwestor, Zamawiający) umowę (Umowa) na wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa trzech budynków mieszkalnych w miejscowości Zamienie przy ul. Arakowej (Budynki) wraz z infrastrukturą podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ww. budynków. Termin zakończenia budowy został ustalony jako data uzyskania prawomocnego, ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynków i określona jest na dzień 31 stycznia 2015 r. Wynagrodzenie netto z tytułu wykonania przedmiotu ww. Umowy wynosi ok. 11,7 mln zł (Cena). Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości i dobrego wykonania oraz prawidłowego funkcjonowania na wszelkie roboty wykonane na podstawie ww. Umowy, odpowiednio na warunkach typowych dla prac stanowiących przedmiot Umowy, przy czym bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w
dniu spełnienia łącznie następujących warunków: podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz usunięcie wszystkich wad i usterek wskazanych przy odbiorze końcowym. Okres gwarancyjny wynosi 5 lat na roboty obejmujące prace konstrukcyjne i pokrycie dachowe a także wybudowane lokale oraz pozostałe elementy, z wyłączeniem wbudowanego wyposażania, maszyn i urządzeń dla których obowiązuje gwarancja 12 miesięczna jednakże nie krótsza niż gwarancja producentów. W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych m.in. w przypadkach opóźnienia Emitenta co do terminu realizacji przedmiotu Umowy, nie usunięcia lub opóźnienia w usunięciu w umownym terminie wykrytych usterek i wad. Ponadto w przypadku w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron z winy drugiej strony strona, która dała podstawę do odstąpienia od Umowy zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% Ceny. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłączna możliwości naliczenia kary z innego tytułu, przy czym sumaryczna wysokość
wszystkich naliczonych kar nie może przekroczyć 10% Ceny. Jednocześnie zastrzeżone kary umowne nie wyłączają uprawnienia Inwestora do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od jej postanowień: - ze strony Generalnego Wykonawcy m.in. w przypadkach opóźnienia Inwestora w terminowej płatności faktur lub gdy całkowity okres wstrzymania robót na żądanie Inwestora przekroczy łącznie 3 miesiące; - ze strony Inwestora m.in. w przypadkach niezastosowania się przez Emitenta do określonego w Umowie polecenia Inwestora, przerwania, zawieszenia lub wstrzymania realizacji robót na okres wskazany w Umowie albo jeżeli Emitent nie będzie utrzymywał ważnych polis ubezpieczeniowych przez czas obowiązywania umowy. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10 % kapitałów
własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-207 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turystyczna 36
(ulica) (numer)
(81)7463407 (81) 7464465
(telefon) (fax)
info@interbud.com.pl www.interbud.com.pl
(e-mail) (www)
712-015-22-42 008020841
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Krzysztof Jaworski Prezes Zarządu
2013-10-28 Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpqaswn

Podziel się opinią

Share
dpqaswn
dpqaswn