Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

INTERNET UNION S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. (1/2013)

INTERNET UNION S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. (1/2013)
Share
d2hcx6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERNET UNION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Złotnicka 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388937 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 10:00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialne Iwony Kredzińskiej mieszczącej się przy ul. Św. Mikołaja 72 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a)
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. f) zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej g) przyjęcia programu Motywacyjnego h) emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect j) wyrażenia zgody na dematerializację akcji 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta (http://internetunion.pl/relacje_inwestorskie/lad_korporacyjny/walne_zgromadzenia) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013 r..docx | Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | Projkety uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013 r .docx | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | Pełnomocnictwo - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2013 r..docx | Pełnomocnictwo - Zwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNET UNION S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-029 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotnicka 28
(ulica) (numer)
+48 71 733 07 17 +48 71 349 34 52
(telefon) (fax)
biuro@internetunion.pl www.internetunion.pl
(e-mail) (www)
8943024998
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-01 Paweł Dobosz Prezes Zarządu Paweł Dobosz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o