Trwa ładowanie...
d466mq9
espi

INTROL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

INTROL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d466mq9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 343 040 249 873 82 061 59 168
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 934 10 656 4 769 2 523
Zysk (strata) brutto 19 744 9 863 4 723 2 335
Zysk (strata) netto 15 276 6 925 3 654 1 640
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 14 814 7 551 3 544 1 788
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 485) 12 071 (1 791) 2 858
Przepływy pienieżne netto z działalności inwestycyjnej (1 946) (2 588) (466) (613)
Przepływy pieniężne netto z działalości finansowej 3 258 (7 281) 779 (1 724)
Przepływy pieniężne netto, razem (6 173) 2 202 (1 477) 521
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,56 0,28 0,13 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,56 0,28 0,13 0,07
30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa, razem 279 667 259 440 66 978 62 558
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150 120 136 914 35 953 33 014
Zobowiązania długoterminowe 20 252 17 348 4 850 4 183
Zobowiązania krótkoterminowe 129 868 119 566 31 102 28 851
Kapitał własny 129 547 122 526 31 026 29 544
Kapitał podstawowy 5 328 5 328 1 276 1 285
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,86 4,60 1,16 1,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,86 4,60 1,16 1,11
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 103 292 48 862 24 709 11 570
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 457 (143) 109 (34)
Zysk (strata) brutto 11 587 13 098 2 772 3 102
Zysk (strata) netto 11 243 12 944 2 690 3 065
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 029) 9 164 (2 399) 2 170
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 290 16 502 2 222 3 908
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 830) (18 071) (438) (4 279)
Przepływy pienięzne netto, razem (2 569) 7 595 (615) 1 798
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,42 0,49 0,10 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,42 0,49 0,10 0,12
30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa, razem 122 830 127 876 29 417 30 834
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 926 41 939 8 125 10 113
Zobowiązania długoterminowe 2 420 3 617 580 872
Zobowiązania krótkoterminowe 31 506 38 322 7 545 9 240
Kapitał własny 88 904 85 937 21 292 20 722
Kapitał podstawowy 5 328 5 328 1 276 1 285
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,34 3,23 0,80 0,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,34 3,23 0,80 0,78
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
IIIkw2014.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-07
INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)
d466mq9

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2014-11-07 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu
2014-11-07 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu
2014-11-07 Józef Bodziony Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466mq9

Podziel się opinią

Share
d466mq9
d466mq9