Trwa ładowanie...
d3q6rwx
d3q6rwx
espi

INTROL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

INTROL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d3q6rwx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 239 000 166 130 59 684 38 273
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 782 11 396 4 191 2 625
Zysk (strata) brutto 15 579 13 079 3 890 3 013
Zysk (strata) netto 12 580 9 956 3 142 2 294
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 445 18 596 1 110 4 284
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 873) (16 142) (2 965) (3 719)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 937) (9 576) (2 981) (2 206)
Przepływy pieniężne netto, razem (19 365) (7 122) (4 836) (1 641)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,51 0,37 0,13 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,51 0,37 0,13 0,09
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Aktywa, razem 184 278 162 321 46 531 39 511
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69 532 51 586 17 557 12 557
Zobowiązania długoterminowe 7 336 6 705 1 852 1 632
Zobowiązania krótkoterminowe 62 196 44 881 15 705 10 925
Kapitał własny 114 746 110 735 28 974 26 955
Kapitał podstawowy 5 328 5 328 1 345 1 297
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,31 4,16 1,09 1,01
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,31 4,16 1,09 1,01
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 223 31 834 16 288 7 334
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 949 3 257 487 750
Zysk (strata) brutto 11 266 14 449 2 813 3 329
Zysk (strata) netto 10 918 13 273 2 727 3 058
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 475) 3 706 (618) 854
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 331) 647 (332) 149
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 353) (14 141) (2 086) (3 258)
Przepływy pieniężne netto, razem (12 159) (9 788) (3 036) (2 255)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,41 0,50 0,10 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,41 0,50 0,10 0,11
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Aktywa,razem 101 543 82 772 25 640 20 148
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 494 4 712 5 175 1 147
Zobowiązania długoterminowe 935 939 236 229
Zobowiązania krótkoterminowe 19 559 3 773 4 939 918
Kapitał własny 81 049 78 060 20 465 19 001
Kapitał podstawowy 5 328 5 328 1 345 1 297
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,04 2,93 0,77 0,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,04 2,93 0,77 0,71
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
QSr IVkw2010.pdf Skonsolidowany raport kwaralny QSr za IV kwartał 2010 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-15
INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)
d3q6rwx

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2011-02-15 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu
2011-02-15 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q6rwx

Podziel się opinią

Share
d3q6rwx
d3q6rwx