Trwa ładowanie...
d3z4ic7
d3z4ic7
espi

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść Statutu. (37/2 ...

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść Statutu. (37/2014)
Share
d3z4ic7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść Statutu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31 lipca 2014r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 16 lipca 2014r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 16 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16.06.2014r. opublikowanej raportem bieżącym nr 36/2014 z dnia 16.06.2014r Z treści otrzymanego przez Emitenta postanowienia wynika, że Sąd dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta oraz zgodnie z postanowieniami uchwał ZWZ z dnia 16.06.2014r. wpisując do rejestru zmianę Statutu Spółki, zmianę ilości akcji imiennych serii A z dotychczasowych 1 400 000 na 800 000 oraz zmianę ilości akcji zwykłych na okaziciela serii B z dotychczasowych 6 107 986 na 6 707 986. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie.
Ponadto Sąd Rejestrowy dokonał zmiany §7, §8 ust.1, §30 ust.1 Statutu Spółki oraz zarejestrował złożenie sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z działalności podmiotu. Emitent poniżej podaje treść zmienionych paragrafów Statutu: §7 (1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45 047 916,00 zł (słownie czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych) i dzieli się na 7 507 986 (słownie: siedem milionów pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) to jest na: (a) 800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych)o numerach od 00000001 do 00800000, (b) 6 707 986 (sześć milionów siedemset siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) o numerach od 00000001 do 6707986. §8 (1) Akcje serii A o numerach od 00000001 do 00800000
będące akcjami imiennymi uprzywilejowanymi dają prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. §30 (1) Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje aktualną treść Statutu Spółki w zarejestrowanym brzmieniu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | statut IFC - wersja złożona do KRS po ZWZ 16.06.2014r..pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Finanse (inne)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
017 22 99 404
(telefon) (fax)
herman@herman.com.pl www.herman.com.pl
(e-mail) (www)
8133186031 691529550
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Robert Ogrodnik Prezes Zarząd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z4ic7

Podziel się opinią

Share
d3z4ic7
d3z4ic7