Trwa ładowanie...
d4l0vky
d4l0vky
espi

IPO Doradztwo Strategiczne S.A. - Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Spółki o nabyciu akcji IPO...

IPO Doradztwo Strategiczne S.A. - Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Spółki o nabyciu akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (11/2013)
Share
d4l0vky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IPO Doradztwo Strategiczne S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Spółki o nabyciu akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Jarosława Ostrowskiego, zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z wymogiem art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jako Wiceprezes Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) zawiadamiam, iż w dniach 15 lutego oraz 4-5 czerwca 2013 r. nabyłem łącznie 43 380 (czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji
Spółki w następujących transakcjach: 1) w dniu 15 lutego 2013 r. nabyłem 6 000 akcji po cenie 0,1 zł (dziesięć groszy) za akcję. Akcje nabyłem w wyniku wydania akcji serii C w związku z wykonaniem praw z warrantów przyznanych w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego na mocy Uchwały 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO DS z dnia 29 czerwca 2010 r. 2) w dniu 4 czerwca 2013 roku nabyłem 36 645 akcji po cenie 0,4 zł (czterdzieści groszy) za akcję. Akcje nabyłem poza rynkiem zorganizowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej. 3) w dniu 5 czerwca 2013 roku nabyłem 735 akcji po cenie 1,5 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za akcję. Akcje nabyłem w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. w wyniku czego, po rozliczeniu transakcji z dnia 4 czerwca 2013 roku, nastąpi zwiększenie posiadanej przeze mnie liczby akcji powyżej 10% ogólnej liczby głosów w
Spółce. Obecnie posiadam 119 620 akcji Spółki, które stanowią 8,99% jej kapitału zakładowego i uprawniają do 119 620 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 8,99 %ogólnej liczby głosów w Spółce. Po rozliczeniu wskazanych powyżej transakcji z dnia 4 oraz 5 czerwca 2013 roku posiadać będę 157 000 akcji Spółki, które stanowić będą 11,8 % jej kapitału zakładowego i uprawniać będą do 157 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 11,8 % ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku z przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zawiadamiam, że w okresie 12-u nadchodzących miesięcy nie mam zamiaru dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie informuję, iż nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje IPO Doradztwo Strategiczne S.A. Nie istnieją osoby trzecie, z którymi miałbym zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji IPO Doradztwo Strategiczne
S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-570 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Wyzwolenia 14/31
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d4l0vky

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Jarosław Ostrowski Wiceprezes Zarządu Jarosław Ostrowski
2013-06-07 Edmund Kozak Wiceprezes Zarządu Edmund Kozak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0vky

Podziel się opinią

Share
d4l0vky
d4l0vky