Trwa ładowanie...
d1pm1jr
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (22/2014)
Share
d1pm1jr
FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-06-24
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-107 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRÓŻNA 9
(ulica) ( numer)
(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 tfi@ipopema.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy TRUE
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy TRUE
- łączna wartość wszystkich umów 28 634 966,67
waluta PLN
3 zmiana znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot
jest stroną transakcji TRUE FALSE TRUE
nazwa podmiotu SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna
siedziba podmiotu Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy 2014-06-23
przedmiot umowy Przedmiotem raportu jest zawarcie dwóch umów dotyczących weksli wystawionych przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy Łączna wartość nominalna weksli wynosi 28 634 966,67 zł, weksle są oprocentowane 6% w skali roku płatne przy wykupie weksli (odsetki na wekslach będą liczone wg formuły Act\360), weksle będą przedstawione do zaznaczenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r., zapłata za weksle nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Umowa nie zawiera specyficznych warunków.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych FALSE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Zgodnie z z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu oraz łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.
Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 28 634 966,67 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: data zawarcia umowy 11 lutego 2014 r., Przedmiotem znaczącej umowy był weksel własny zupełny wystawiony przez SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna. Wartość nominalna weksla wynosiła 9 600 000,00 zł, weksel był oprocentowany 4% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360).
Plik Opis

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-06-24 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2014-06-24 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d1pm1jr

Podziel się opinią

Share
d1pm1jr
d1pm1jr