Trwa ładowanie...
d2gx1df
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 10/2014 o...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 10/2014 o wezwaniu poręczyciela do zapłaty (10/2014)
Share
d2gx1df

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1382) IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 3 kwietnia 2014 r. Fundusz wezwał do zapłaty kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Legnicy (zwany dalej „Gant Development”) z tytułu poręczania udzielonego przez Gant Development, na podstawie umowy poręczenia z dnia 28 października 2011 r., którą Gant Development zawarł z Funduszem. Zgodnie z powyższą umową poręczenia, Gant Development poręczył do kwoty 10.000.000,00 złotych za dług Belwederska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (w chwili emisji) z siedzibą w Rybie
(obecnie) - obejmujący zobowiązanie do wypłaty na rzecz Funduszu w dniu 31 marca 2014 r. świadczeń pieniężnych wynikających z posiadania na ten dzień przez Fundusz 10.000 sztuk obligacji serii E 1 od numeru 00001 do numeru 10000 wyemitowanych przez Belwederska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanych dalej „Obligacjami”). Łączna kwota wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji w dniu 31 marca 2014 r. - wynosi 13.662.200,00 (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście) złotych, z czego kwota nominalna obligacji wynosi 10.000.000,00 złotych, zaś naliczone odsetki (zgodnie z warunkami emisji) wynoszą 3.662.200,00 złotych. Udzielone poręczenie obejmuje zarówno kwotę nominalną Obligacji jak również odsetki. Wezwanie do zapłaty skierowane przez Fundusz do Gant Development związane jest z brakiem wykupienia przez Belwederska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Obligacji w dniu 31 marca 2014 r. Fundusz informuje ponadto, iż wierzytelność wobec Gant Development z tytułu umowy
poręczenia z dnia 28 października 2011 r. została przez Fundusz zgłoszona w postępowaniu upadłościowym Gant Development pismem z dnia 11 marca 2014 r. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 10 / 2014
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2014-04-03
Nazwa podmiotu: IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: RB 10/2014 o wezwaniu poręczyciela do zapłaty
Podstawa prawna

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2014-04-03 Jakub Pyszyński Prokurent

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2gx1df

Podziel się opinią

Share
d2gx1df
d2gx1df