Trwa ładowanie...
d1gftki

IZNS IŁAWA S.A. - Zbycie aktywów o znacznej wartości przez Emitenta i nabycie aktywów znacznej wa...

IZNS IŁAWA S.A. - Zbycie aktywów o znacznej wartości przez Emitenta i nabycie aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną od Emitenta (28/2010)

Share
d1gftki

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZNS IŁAWA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie aktywów o znacznej wartości przez Emitenta i nabycie aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IZNS Iława Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 grudnia 2010 roku został podpisany akt notarialny (Repertorium A nr 8105/2010) pomiędzy IZNS Iława Spółka Akcyjna i METRO NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna - Spółką zależną emitenta na podstawie, któregozwarta została umowa objęcia akcji w wyniku złożenia i przyjęcia oferty oraz umowa przeniesienia.Na mocy przedmiotowych umów Emitent zobowiązał się z dniem zawarcia w/w umów do wniesienia do METRO NIERUCHOMOŚCI S.A. wkładu niepieniężnego (aportu) o łącznej wartości 20.030.248 (słownie: dwadzieścia milionów trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) złotych, w postaci: Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP), obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (ZCP), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Przedmiotem działalności ZCP było zarządzanie nieruchomością zlokalizowaną w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 13.METRO NIERUCHOMOŚCI SA będzie kontynuowała
wyżej wymienioną działalność i rozszerzała ją o komercyjne wykorzystanie posiadanych nieruchomości.W zamian za wniesienie aportu, w łącznej wartości 20.030.248 złotych Emitent objął 20.030.248 (słownie: dwadzieścia milionów trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych serii B o numerach od 00000001 do 20030248 w podwyższonym kapitale zakładowym METRO NIERUCHOMOŚCI S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda tj. łącznej wartości nominalnej 20.030.248,00 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia przez Sąd nowe akcje stanowić będą 99,5 % kapitału zakładowego METRO NIERUCHOMOŚCI S.A. i 99,5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu METRO NIERUCHOMOŚCI S.A. Nabyte przez Emitenta akcje stanowić będą długoterminową lokatę kapitału.Emitent posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym METRO NIERUCHOMOŚCI S.A. i 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień podpisania umów Prezes Zarządu METRO NIERUCHOMOŚCI S.A. był pracownikiem Emitenta.Wniesienie przez Emitenta wkładu niepieniężnego (aportu) do jednostki
zależnej od Emitenta w zamian za akcje stanowi zbycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości (ZCP) oraz nabycie przez jednostkę zależną od Emitenta aktywów o znacznej wartości. Wartość przedmiotowego aportu przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zalacznik__1.pdf | Załacznik nr 1 do raportu 28 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Mariusz Kazimierz Witek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

Podziel się opinią

Share
d1gftki
d1gftki