Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

IZOSTAL S.A. - Zawarcie Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego z ...

IZOSTAL S.A. - Zawarcie Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (20/2013)
Share
d4ifmqq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 17 czerwca 2013 roku Izostal S.A. ("Spółka", "Kredytobiorca") powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") z siedzibą we Wrocławiu Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Udzielenie Linii Gwarancyjnej, których łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A. Umową o największej wartości jest Umowa o Kredyt Obrotowy, na mocy której Bank udziela Kredytobiorcy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 3.000 tys. EUR (co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy stanowi 12.695 tys. PLN), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Zgodnie z Umową o Kredyt Obrotowy Spółka będzie mogła korzystać z kredytu w terminie do 25 maja 2014 roku. Termin spłaty kredytu upływa dnia 26 maja 2014 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce EURIBOR powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie Umowy o Kredyt Obrotowy stanowi zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych i materiałów do produkcji stanowiących
własność Izostal S.A. o wartości 20.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki finansowe udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Spółka uznaje w/w umowy za znaczące, ponieważ łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A. Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. wynosi 16.695 tys. PLN. Ponadto w dniu 17 czerwca 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") z siedzibą we Wrocławiu Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego na podstawie której Spółka ustanawia na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych i materiałów do produkcji na kwotę 20.000 tys. PLN. Przedmiotowy zastaw stanowi zabezpieczenie Umowy o Kredyt Obrotowy, o której mowa wyżej. Łączna wartość wg cen ewidencyjnych zastawianych rzeczy ruchomych na dzień podpisania umowy zastawniczej wynosi: 20.000 tys. PLN. W ślad za podpisaną umową
zastawniczą zostanie dokonany właściwy wpis do sądowego rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy zastawniczej, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości. Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem Zachodnim WBK S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
d4ifmqq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2013-06-17 Marek Matheja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq