Trwa ładowanie...
d2p1bv5
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d2p1bv5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 355 559 378 632 85 633 91 454
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 275 185 277 269 66 276 66 971
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 80 374 101 363 19 357 24 483
Koszty sprzedaży 20 831 26 929 5 017 24 483
Koszty ogólnego zarządu 31 544 34 831 7 597 8 413
Zysk (strata) ze sprzedaży 51 555 62 043 12 417 14 986
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 572 63 866 14 347 15 426
Zysk (strata) brutto 12 316 39 475 2 966 9 535
Podatek dochodowy 2 763 8 220 666 1 985
Zysk (strata) netto 9 553 31 256 2 301 7 549
Aktywa razem 1 556 107 1 380 806 380 634 312 626
Aktywa trwałe 909 477 687 358 222 464 155 624
Aktywa obrotowe 646 631 693 447 158 170 157 002
Pasywa razem 1 556 107 1 380 806 380 634 312 626
Kapitał własny 503 256 493 447 123 100 111 721
Zobowiązania długoterminowe 660 268 457 348 161 506 103 547
Zobowiązania krótkoterminowe 392 584 430 010 96 028 97 358
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF skonsolidowane JWCH 2012.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej JWCH za rok 2012
Skonsolidowane Sprawozdanie z działności JWCH 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012
oświadczenie Zarządu skonsolidowane SF JWCH 2012.pdf Oświadczenie Zarządu Emitenta do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej JWCH za rok 2012
GK JWCH BSSF 2012 RAPORT.pdf Raport Biegłego Rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej JWCH za rok 2012
GK JWCH BSSF 2012 OPINIA.pdf Opinia Biegłego Rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej JWCH za rok 2012
Lista Zarządu do sprawozdania skonsolidowanego.pdf List Zarządu Emitenta do sprawozdania skonsolidowanego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326 326
(ulica) (numer)
22-77-17-708
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d2p1bv5

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Irmina Łopuszyńska Członek Zarzadu
2013-03-20 Magdalena Starzyńska Członek Zarządu
2013-03-20 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2p1bv5

Podziel się opinią

Share
d2p1bv5
d2p1bv5