Trwa ładowanie...
d2cuulp

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (7/2013)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (7/2013)

Share
d2cuulp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") podaje terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 : Kwartalne :Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku 2013 ? w dniu 14 maja 2013 r. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku 2013 ? w dniu 14 listopada 2012 r. Półroczne Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2013 ? w dniu 28 sierpnia 2013 r. Roczne Jednostkowy raport roczny za rok 2012 ? w dniu 20 marca 2013 r. Skonsolidowany raport roczny za rok 2012 ? w dniu 20 marca 2013 r. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne Spółki będą zawierały kwartalne
informacje finansowe określone w § 87 ust. 1-3 i ust. 4 zdanie wstępne Rozporządzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. oraz II kwartał 2013 r. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowany raport półroczny Spółki będzie zawierał skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportami podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z przeglądów dotyczących tych sprawozdań, zawierające: bilanse, rachunki zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunki przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe (w przypadku skróconego sprawozdania - skróconą informację dodatkową zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym). | | | |
| | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-091 | | Ząbki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Radzymińska | | 326 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0 22 771 77 08 | | 0 22 771 79 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl | | www.jwconstruction.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 125-00-28-307 | | 010621332 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Irmina Łopuszyńska Członek Zarządu
2013-02-01 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

Podziel się opinią

Share
d2cuulp
d2cuulp