Trwa ładowanie...
dtzjfyi
dtzjfyi
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zmiana Statutu (29/2013)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zmiana Statutu (29/2013)
Share
dtzjfyi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana Statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (Spółka) informuje, że w dniu 12 września 2013 r. otrzymała postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05 września 2013 r., zawierające między innymi, rejestrację zmian statutu Spółki ("Statut"), uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2013 r. Zmiany Statutu: I §5 ust. 6 w brzmieniu: "Podjęto uchwałę o kolejnym warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę tego warunkowego podwyższenia nie wyższą niż 1.380.000 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w
drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie : dwadzieścia groszy) każda, w łącznej liczbie nie większej niż 6.900.000 (słownie sześć milionów dziewięćset tysięcy akcji). Akcje serii D obejmowane będą na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2010 r. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu obligacji wskazany w warunkach emisji obligacji." Został skreślony. II §7 w brzmieniu : "1.Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.400.000 /jeden milion czterysta tysięcy/ złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.400.000 /jeden milion czterysta tysięcy/ złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału
docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 16 lutego 2007 r. 3.Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. 4.Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 5.Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. 6.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ponadto zgody Rady Nadzorczej wymaga zawieranie umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, jak również zawieranie
umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe na akcje. 7.Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem wskazanego tam okresu. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru, o którym mowa w ustępie 4, obejmuje także wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych." Został skreślony. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326 326
(ulica) (numer)
22-77-17-708
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)
dtzjfyi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2013-09-13 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtzjfyi

Podziel się opinią

Share
dtzjfyi
dtzjfyi