Trwa ładowanie...
dxpvxsd

JUPITER NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

JUPITER NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
dxpvxsd
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody i zyski 36 018 69 062 8 630 16 681
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem -36 640 33 573 -8 779 8 109
Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -38 078 30 653 -9 124 7 404
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 029 -12 642 -5 997 -3 054
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 141 -30 206 1 232 -7 296
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 118 31 226 4 341 7 542
Przepływy pieniężne netto, razem -1 770 -11 622 -424 -2 807
Aktywa razem 412 253 426 619 100 840 96 590
Zobowiązania razem 126 963 108 628 31 056 24 594
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 265 204 303 234 64 871 68 655
Kapitał podstawowy 9 915 9 915 2 425 2 245
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 99 149 67 405 99 149 67 405
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 99 148 652 99 148 652 99 148 652 99 148 652
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,88 3,21 0,70 0,73
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,88 3,21 0,70 0,73
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,38 0,31 -0,09 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,38 0,31 -0,09 0,07
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody i zyski 5 794 13 224 1 388 3 194
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem -16 432 -11 351 -3 937 -2 742
Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -16 432 -11 351 -3 937 -2 742
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 054 -19 324 -6 003 -4 668
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 861 -23 652 1 165 -5 713
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 855 34 007 4 518 8 214
Przepływy pieniężne netto, razem -1 338 -8 969 -321 -2 166
Aktywa razem 278 663 266 476 68 163 60 332
Zobowiązania razem 87 374 55 355 21 372 12 533
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 191 289 211 121 46 791 47 800
Kapitał podstawowy 9 915 9 915 2 425 2 245
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 99 149 67 405 99 149 67 405
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 99 148 652 99 148 652 99 148 652 99 148 652
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,93 2,13 0,47 0,48
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,93 2,13 0,47 0,48
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,17 0,05 -0,04 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,17 0,05 -0,04 0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr 4 kw 2012 Jupiter NFI SA.pdf Skonsolidowany raport kw. Jupiter NFI S.A. za IV kw 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUPITER NFI SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 012 632 13 50 | | 012 637 71 80 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | jupiter@jupiter-nfi.pl | | www.jupiter-nfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347554 | | 011124742 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Artur Rawski Prezes Zarządu
2013-02-28 Agata Kalińska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

Podziel się opinią

Share
dxpvxsd
dxpvxsd