Trwa ładowanie...
d3bp3bo

K2 INTERNET S.A. - Raport roczny R 2013

K2 INTERNET S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d3bp3bo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 18 147 30 921 4 309 7 409
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -2 138 20 867 -508 5 000
EBITDA 842 22 646 200 5 426
Zysk (strata) brutto -2 196 20 626 -521 4 942
Zysk (strata) netto -1 869 16 630 -444 3 985
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 244 1 063 1 245 255
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 680 -6 952 -1 111 -1 666
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -677 6 048 -161 1 449
Przepływy pieniężne netto razem -113 159 -27 38
Średnioważona liczba akcji 2485032 2199078 2485032 2199078
Zysk/strata przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -1 869 16 630 -444 3 985
Zysk na akcję (PLN / EUR) -0,75 7,56 -0,18 1,81
POZYCJE BILANSOWE 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 56 430 59 692 13 607 14 601
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 878 19 271 4 311 4 714
Zobowiązania długoterminowe 6 665 7 465 1 607 1 826
Zobowiązania krótkoterminowe 11 213 11 806 2 704 2 888
Kapitał własny 38 552 40 421 9 296 9 887
Kapitał podstawowy 2 485 2 485 599 608
Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2013 r. i 31.12.2012 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SFK2ISA2013.pdf Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
SZzD_K2ISA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.
Oswiadczeniezarzadujednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu K2 Internet S.A.
Oswiadczeniedotstosowaniazasadladukorporacyjnegow_2013.pdf Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 r.
OpiniairaportK2ISA2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bp3bo

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | K2 INTERNET S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 448 70 00 | | +48 22 448 71 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relacje@k2.pl | | www.k2.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 951-19-83-801 | | 016378720 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu Tomasz Tomczyk
2014-03-21 Rafał Ciszewski Wiceprezes Zarządu Rafał Ciszewski
2014-03-21 Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu Łukasz Lewandowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Mariusz Tomczak Dyrektor Finansowy Mariusz Tomczak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bp3bo

Podziel się opinią

Share
d3bp3bo
d3bp3bo