Trwa ładowanie...
d4mnij5

K2 INTERNET S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Grupą PZU. (6/2015)

K2 INTERNET S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Grupą PZU. (6/2015)

Share
d4mnij5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Grupą PZU. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę z dnia 6 marca 2015 r. z dotychczasowym klientem Grupą PZU (tj. PZU S.A., PZU Życie S.A., PTE PZU S.A., TFI PZU S.A., PZU Pomoc S.A.) dotyczącą świadczenia przez Spółkę usług w zakresie strategicznej obsługi działań reklamowych PZU. Umowa zawarta została na okres 36 miesięcy licząc od dnia 1 marca 2015 r. z możliwością przedłużenia na kolejne 12 lub 24 miesiące. Umowa ma charakter ramowy i nie gwarantuje Emitentowi realizacji usług o określonej wysokości. Niemniej, realizacja umowy z Grupą PZU, w skali 12 miesięcy, może przynieść więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży Grupy K2 Internet. PZU jest uprawniona
do nałożenia kar umownych: za niewykonanie usługi w wyznaczonym terminie ? 5 % od kwoty brutto miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny dzień opóźnienia, aż do momentu zrealizowania usługi, przy czym łączna wartość kary umownej w danym miesiącu nie przekroczy równowartości kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto; w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (innego niż opóźnienie) - 30 % wartości netto niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi objętej danym kosztorysem (wraz z kosztami materiałów). Za kryterium znaczącej umowy przyjęto prawdopodobieństwo przekroczenia 10% przychodów ze sprzedaży Grupy K2 Internet. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnij5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | K2 INTERNET S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 448 70 00 | | +48 22 448 71 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje@k2.pl | | www.k2.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 951-19-83-801 | | 016378720 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu Tomasz Tomczyk
2015-03-12 Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu Łukasz Lewandowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnij5

Podziel się opinią

Share
d4mnij5
d4mnij5