Trwa ładowanie...
d16ipnd
espi

KCI - Raport kwartalny Q 3/2014

KCI - Raport kwartalny Q 3/2014
Share
d16ipnd
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 440 3 400 584 805
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (631) (1 645) (151) (390)
III. Zysk (strata) brutto 961 (1 823) 230 (432)
IV. Zysk (strata) netto 961 (1 823) 230 (432)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (717) 1 (172) -
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 76 1 084 18 257
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - (9) - (2)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (641) 1 076 (153) 255
IX. Aktywa razem 30 715 32 554 7 356 7 721
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 112 2 926 506 694
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 444 1 410 346 334
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 668 1 516 160 360
XIII. Kapitał własny 28 603 29 354 6 850 6 962
XIV. Kapitał zakładowy 18 197 18 197 4 358 4 316
XV. Liczba akcji 363 930 000 36 393 000 363 930 000 36 393 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,003 -0,05 0,001 -0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,08 0,81 0,02 0,19
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF 3Q2014 KCI SA.pdf Raport za 3 kwartał 2014 KCI SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCI Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
+48 12 423 33 74 +48 12 423 33 75
(telefon) (fax)
biuro@kci.pl www.kci.pl
(e-mail) (www)
551 000 77 42 071011304
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Agata Kalińska Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16ipnd

Podziel się opinią

Share
d16ipnd
d16ipnd