Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

KERDOS GROUP - Zawarcie znaczącej umowy (125/2014)

KERDOS GROUP - Zawarcie znaczącej umowy (125/2014)
Share
d31m8t7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 125 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kerdos Group S.A. (Emitent lub Spółka), w nawiązaniu do raportu 101/2014, informuje, iż w dniu 12 grudnia 2014 roku Emitent zawarł ze z spółką T.C. Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (akcjonariuszem Emitenta - dalej TC Capital), umowę przedmiotem której jest potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz TC Capital (dalej Umowa). Na mocy Umowy potrącono: 1. Wierzytelności TC Capital względem Spółki (dalej Wierzytelność TC Capital) o zapłatę kwoty 3.015.825,75 złotych tytułem zwrotu pożyczki wraz z odsetkami wynikającej z umowy pożyczki, na mocy której TC Capital udzielił Spółce pożyczki w wysokości 3.000.000,00 złotych (dalej: Pożyczka) z terminem zwrotu do dnia 31 stycznia 2015 r. roku oprocentowanej w wysokości w wysokości 7% liczonych od udzielonej kwoty Pożyczki (dalej Umowa Pożyczki) z: 2. Wierzytelnością pieniężną Spółki (dalej Wierzytelność Spółki) względem TC Capital o zapłatę ceny za 3 015 obligacji serii I Spółki (dalej Obligacje) (wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu
Spółki nr 50/2014 z dnia 3 grudnia 2014r.) w kwocie 3 015 000 złotych. W wyniku dokonanego potrącenia Wierzytelność Spółki umorzyła się w całości, natomiast Wierzytelność TC Capital umorzyła się do kwoty 825,75 złotych, która to kwota ma być zapłacona przez TC Capital zgodnie z Umową pożyczki do dnia 31 stycznia 2015 r. Na mocy Umowy postanowiono, iż w przypadku gdy do dnia 20 grudnia 2014 r. Obligacje nie zostaną przydzielone na rzecz TC Capital, zgodnie z brzmieniem Warunków Emisji Obligacji serii I (które stanowiły załącznik do Uchwały Zarządu Spółki nr 50/2014), Umowa wygaśnie. W takim przypadku Spółka obowiązana będzie do zwrotu Pożyczki na zasadach wskazanych w Umowie Pożyczki, do dnia 31 stycznia 2015 r., TC Capital natomiast nie będzie obowiązany do zapłaty ceny za Obligacje. Umowa pożyczki została uznana za umowę o znaczącej wartości, gdyż strony w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarły dwie umowy pożyczki a łączna wartość tych umów pożyczek i Umowy, zawartych przez Emitenta z TC Capital wynosi
10.400.00,00 PLN i przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
sekretariat@kerdosgroup.com www.kerdosgroup.com
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-13 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-12-13 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7