Trwa ładowanie...
d3zn3jl

KERDOS GROUP - Złożenie przez Kerdos Group S.A oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipoteki ...

KERDOS GROUP - Złożenie przez Kerdos Group S.A oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipoteki umownej (121/2014)

Share
d3zn3jl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 121 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie przez Kerdos Group S.A oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipoteki umownej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Spółką lub Emitentem), niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 roku Spółka złożyła w trybie art. 95 ust 4 Prawa Bankowego oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej do kwoty 17.000.000 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych), na przysługującej Spółce nieruchomości gruntowej wraz z znajdującymi się na niej budynkami, położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, będącej w jej użytkowaniu wieczystym wpisanym do księgi wieczystej KW nr CZ1L/00051064/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako zabezpieczenia spłaty wszystkich zobowiązań spółki zależnej Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wobec ING Bank Śląski S.A. wynikających z otrzymanego przez nią w dniu 24 października 2014r kredytu odnawialnego, kredytów obrotowych w rachunku bankowym w złotych oraz gwarancji bankowych w ramach Umowy Wieloproduktowej nr 884/2014/00000538/00 do kwoty 17.000.000 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych), na
okres do 7 kwietnia 2016r. O otrzymaniu przez Dayli Polska tych kredytów Spółka informowała raportem bieżącym nr 95/2014. Hipoteka zostaje ustanowiona na okres do dnia całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań z w/w kredytów. Wartość nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka jako zabezpieczenie, została uznana za znaczącą ponieważ jej wartość stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zn3jl

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-12-11 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zn3jl

Podziel się opinią

Share
d3zn3jl
d3zn3jl