Trwa ładowanie...
dr4w21z
espi

KETY - Raport roczny R 2013

KETY - Raport roczny R 2013

Share
dr4w21z
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 605 848 562 354 143 873 134 741
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 72 818 85 648 17 292 20 521
Zysk (strata) brutto 67 235 82 766 15 967 19 831
Zysk (strata) netto 67 546 80 005 16 040 19 169
Całkowity dochód (strata) netto 63 579 84 210 15 098 20 177
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 126 685 91 934 30 084 22 028
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 970 -32 160 -5 455 -7 706
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -101 517 -62 349 -24 108 -14 939
Przepływy pieniężne netto, razem 2 198 -2 575 522 -617
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,29 8,67 1,73 2,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,23 8,64 1,72 2,07
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 933 017 959 918 224 975 234 802
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 233 949 278 011 56 411 68 003
Zobowiązania długoterminowe 74 819 85 127 18 041 20 823
Zobowiązania krótkoterminowe 159 130 192 884 38 370 47 181
Kapitał własny 699 068 681 907 168 564 166 799
Kapitał zakładowy 67 138 66 964 16 189 16 380
Liczba akcji 9 323 488 9 225 663 9 323 488 9 225 663
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 74,98 73,91 18,08 18,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 74,77 73,60 18,03 18,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 7,00 6,00 1,69 1,47
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawodzaniefinansowejedn.pdf Roczne sprawozdanie finansowe
sprawozdaniezarzaduGK.pdf Sprawozdanie zarządu z dzialalności GK
Opinia i raport jednostkowe.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dr4w21z

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | GRUPA KĘTY SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KETY | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kościuszki | | 111 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 033 844 60 00 | | 033 845 30 93 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kety@gk-kety.com.pl | | www.gk-kety.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 549-000-14-68 | | 070614970 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2014-03-20 Adam Piela Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Andrzej Stempak Prezes Zarządu Dekret Centrum Rachunkowe Sp. zo.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dr4w21z

Podziel się opinią

Share
dr4w21z
dr4w21z