Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Strategia na lata 2015 ? 2020 z perspektywą do 2040 roku (1/2015)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Strategia na lata 2015 ? 2020 z perspektywą do 2040 roku (1/2015)
Share
d20s7ur

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Strategia na lata 2015 ? 2020 z perspektywą do 2040 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku (?Strategia?). Przyjęcie Strategii związane jest z wcześniejszym zrealizowaniem kluczowych postanowień dotychczasowej Strategii Spółki, zatwierdzonej w dniu 23 lutego 2009 roku. Podstawowym celem nowej perspektywy strategicznej na lata 2015-2020 jest osiągnięcie łącznie rocznych zdolności produkcyjnych na poziomie ponad 1 miliona ton miedzi ekwiwalentnej oraz kontynuacja procesów stałej poprawy efektywności prowadzonej działalności wydobywczej. Misją KGHM Polska Miedź S.A. jest rozwój globalnej Grupy surowcowej tworzonej przez ludzi z pasją i kompetencjami. Długookresowa wizja KGHM Polska Miedź S.A. zakłada stałe osiąganie przewagi konkurencyjnej dzięki opracowaniu oraz przemysłowemu wdrożeniu nowych technologii zapewniających możliwość uzyskania przełomu technologicznego w branży. Strategia na
lata 2015 ? 2020 z perspektywą do 2040 roku oparta jest na 3 głównych filarach: 1.Rozwój Bazy Zasobowej. W ramach działalności eksploracyjnej oraz przejęć Spółka przewiduje zastępowanie każdej wydobytej tony miedzi trzema tonami miedzi zawartej w nowych zasobach. Pozwoli to na zabezpieczenie długookresowych perspektyw działalności Spółki oraz poprawę pozycji kosztowej. Spółka będzie koncentrowała się na eksploracji wokół obecnych obszarów aktywności górniczej oraz na poszukiwaniu niskokosztowych aktywów zlokalizowanych w stabilnych geopolitycznie lokalizacjach. Planowany rozwój bazy zasobowej KGHM Polska Miedź S.A. zapewni wieloletnie perspektywy działalności górniczej przy wzrastającym wolumenie produkcji. 2.Rozwój Aktywów Produkcyjnych. W ramach Strategii w latach 2015-2020 Spółka planuje przeznaczyć na cele inwestycyjne 27 miliardów złotych. Środki te są dedykowane na rozwój obecnego portfela projektów inwestycyjnych, w tym głównie programy rozwojowe w głównym ciągu technologicznym oraz doprowadzenie do
fazy produkcyjnej projektów zasobowych w kraju i za granicą (Głogów Głęboki Przemysłowy, Victoria, Sierra Gorda II faza, Sierra Gorda ruda tlenkowa oraz Afton Ajax). Realizacja portfela projektów inwestycyjnych pozwoli na istotne zwiększenie zdolności produkcyjnych Grupy oraz poprawę jej pozycji kosztowej na globalnej krzywej kosztowej producentów miedzi. KGHM Polska Miedź S.A. dąży do efektywnej alokacji środków finansowych oraz realizacji surowcowych projektów inwestycyjnych odznaczających się najwyższą stopą zwrotu. 3.Produkcja. KGHM Polska Miedź S.A. dąży do zapewnienia stabilnej produkcji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów produkcyjnych oraz zachowaniu najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa pracy. W ramach perspektywy Strategii KGHM na lata 2015-2020 Spółka planuje zwiększyć roczny wolumen rudy wydobywanej z zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w Polsce. Jednocześnie Spółka planuje osiągnąć pełne moce produkcyjne I-szej fazy projektu Sierra Gorda tj. 120 tys. ton produkcji rocznej
miedzi w połowie 2015 roku. W ramach nowej strategii Spółka planuje rozpocząć II-gą fazę projektu, która zapewni zwiększenie produkcji miedzi. Spółka zamierza również uruchomić przerób rudy tlenkowej z kopalni Sierra Gorda, co doprowadzi do dodatkowego zwiększenia produkcji miedzi z kopalni. Długookresowa wizja zakłada uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie nowych technologii. Celem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. jest opracowanie oraz przemysłowe wdrożenie nowoczesnych technologii niezbędnych do rozwoju pierwszej na świecie inteligentnej kopalni opartej o sieci neuronowe. Podstawowe założenia produkcyjno-ekonomiczne dla Grupy (z uwzględnieniem 55% udziału w projekcie Sierra Gorda) na lata 2015 ? 2020 *: - Produkcja ? ponad 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej ze wsadów własnych do 2020 r.; - Udział produkcji miedzi ekwiwalentnej z aktywów zagranicznych ? wzrost z poziomu 17% do poziomu 40% w 2020 r.; - CAPEX ? 27 mld PLN łączne nakłady inwestycyjne z czego projekty rozwojowe stanowią około 65% a
ponad połowa wydatków inwestycyjnych zostanie zrealizowana w Polsce; - EBITDA ? oczekiwany wzrost do 2020 r. o 70% w stosunku do 2014 r.; - Koszty C1 ? planowane obniżenie do 2020 r. kosztu gotówkowego C1 o około 10% w stosunku do 2014 r.; - Net Debt/EBITDA będzie utrzymany na bezpiecznym poziomie w przedziale 1-2. *Strategia została opracowana przy założeniu następujących warunków makroekonomicznych: ?średnie notowania miedzi w okresie 2015 ? 2020 na poziomie 7 600 USD/t (2015 r. - 6 800 USD/t); ?średnie notowania srebra i molibdenu w okresie 2015 ? 2020 odpowiednio 21 USD/troz (2015 r. ? 18 USD/troz) oraz 12 USD/lbs (2015 r. ? 12 USD/lbs); ?średni zakładany poziom kursu walutowego złotego względem dolara w okresie 2015 ? 2020 wynosi 3 zł (2015 r.? 3,30 ). Przekazywane w niniejszym raporcie cele i założenia finansowe dotyczące przyszłości nie stanowią prognoz wyników finansowych w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Strategy for the years 2015-2020 with an outlook to 2040 The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 26 January 2015 the Strategy of KGHM Polska Miedź S.A. for the years 2015-2020 with an outlook to 2040 (“the Strategy”), submitted by the Management Board, was approved by the Company’s Supervisory Board. Adoption of the Strategy is connected with the prior completion of key provisions of the previous Strategy, which was approved on 23 February 2009. The main objective of KGHM Polska Miedź S.A., as described in the Company’s new strategic outlook for the years 2015-2020, is to achieve annual production capacity of over 1 million tonnes of copper equivalent and to continue work aimed at improving mine operating efficiency. The mission of KGHM Polska Miedź S.A. is the development of a global resources Group, created by people with passion and skill. The long-term vision of KGHM Polska Miedź S.A. assumes that the Company will increase its competitive advantage through the development and
introduction on an industrial scale of new technologies that will create an opportunity for a technological breakthrough in the industry. The Strategy for the years 2015 – 2020 with an outlook to 2040 is based on the following three main pillars: 1.Resource Base Development. As part of its exploration and acquisition activities, the Company plans to replace every mined tonne of copper with three tonnes of copper in new resources. This will ensure the long-term operational prospects of the Company and an enhanced position on the cost curve. The Company will mainly concentrate on exploration in areas adjacent to the Company’s current operations and on the search for low-cost assets in geopolitically-stable regions. The development plan of KGHM’s resource base will ensure long-term mining activities and secure higher production volume. 2.Production Assets Development. According to the Strategy, the Company plans to invest PLN 27 billion over the period from 2015 to 2020. These funds will be allocated to
developing the current portfolio of investment projects, including programs to develop the core business in Poland and those leading to the operational commissioning of resource projects in Poland and abroad (Deep Głogów, Victoria, Sierra Gorda phase II, Sierra Gorda oxides project and Afton-Ajax). Completion of its investments projects will enable a substantial increase in Group production capacity and enhance its position on the global cost curve of copper producers. KGHM Polska Miedź S.A. is committed to efficiently allocating financial resources and developing projects which have the highest rate of return. 3.Production. KGHM Polska Miedź S.A. aims to ensure stable production levels while optimizing production costs and maintaining the highest safety level. Under KGHM’s Strategy for the years 2015-2020 the Company plans to increase the annual volume of mined ore from the mines of KGHM Polska Miedź S.A. in Poland. Moreover, the Company plans to achieve full phase I production capacity by the Sierra Gorda
project, i.e. 120 thousand tonnes of annual copper production by mid-2015. Under the new strategy the Company plans to commence phase II of the project, which will ensure an increase in copper production. The Company also intends to commence processing of the oxide ore from the Sierra Gorda mine, which will lead to an additional increase in copper production from the mine and secure higher long-term production volumes. The long-term vision foresees gaining a competitive advantage by implementing new technologies. The strategic objective of KGHM Polska Miedź S.A. is to develop and implement on an industrial scale modern technologies which are critical to developing the world’s first intelligent mine based on neural networks. Basic production and economic assumptions for the Group (reflecting the 55% share in the Sierra Gorda project) for the years 2015 – 2020 *: - Production – over 1 million tonnes of copper equivalent from our own resources by the year 2020; - Share of copper equivalent production from
overseas assets – an increase from 17% to 40% in 2020; - CAPEX – PLN 27 billion in total capital expenditures, of which around 65% will be allocated for development projects; over half of the capital expenditures will be invested in Poland; - EBITDA – expected increase by 2020 of 70% as compared to 2014; - C1 cost – planned decrease by 2020 of C1 cash cost of around 10 % as compared to 2014; - Net Debt/EBITDA will be maintained at a safe level in the range of 1-2. *The Strategy was developed based on the following assumptions: •average copper price in the period 2015 – 2020 of 7 600 USD/t (2015 - 6 800 USD/t); •average silver and molybdenum prices in the period 2015 – 2020 respectively 21 USD/troz (2015 – 18 USD/troz) and 12 USD/lb (2015 – 12 USD/lb); •average assumed exchange rate of the PLN versus the USD in the period 2015 – 2020 of PLN 3 (2015 – 3.30). The forward-looking targets and financial assumptions in this report do not represent forecasts of financial results under § 5 sec. 1 point 25 of the
Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state. Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 1 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (unified text: Journal of Laws 2013.1382) | | |
| | | | |

d20s7ur

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
(+48) 76 7478 200 (+48) 76 7478 500
(telefon) (fax)
ir@kghm.pl www.kghm.pl
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Herbert Wirth Prezes Zarządu
2015-01-26 Marcin Chmielewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur