Trwa ładowanie...
d49zy8c

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A. (16/2015)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A. (16/2015)

Share
d49zy8c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 8 maja 2015 roku została podpisana umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Tele-Fonika Kable S.A. na sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2016 ? 2018 z opcją przedłużenia na okres kolejnych dwóch lat (?Umowa?). Wartość przedmiotu Umowy w okresie pierwszych trzech lat jest szacowana na kwotę od 3 913 148 257 PLN do 4 245 765 859 PLN, w zależności od wykorzystania opcji ilościowej i relokacji ilości pomiędzy zakładami Tele-Fonika Kable S.A. Wartość przedmiotu Umowy została obliczona w oparciu o krzywą terminową cen miedzi z dnia 7 maja 2015 roku oraz średnie kursy USD/PLN i EUR/PLN według Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 maja 2015 roku. Umowa wejdzie w życie pod warunkiem pozyskania przez Tele-Fonika Kable S.A. środków finansowych niezbędnych celem spłaty określonego w Umowie zobowiązania finansowego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2016 roku (warunek zawieszający). W przypadku niespełnienia warunku zawieszającego do dnia 30 czerwca 2016
roku Umowa wygaśnie. W przypadku niespełnienia się warunku zawieszającego do dnia 1 stycznia 2016 roku, Strony podejmą działania w celu przedłużenia okresu obowiązywania umowy z dnia 16 stycznia 2013 roku, aneksowanej w dniu 29 grudnia 2014 roku (raport bieżący 32/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku). Kryterium uznania Umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Significant commercial contract with Tele-Fonika Kable S.A. The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 8 May 2015 a contract was signed between KGHM Polska Miedź S.A. and Tele-Fonika Kable S.A. for the sale of copper wire rod in the years 2016 – 2018 with the option to extend it for a subsequent two years („the Contract”). The estimated value of the Contract during the first three years ranges from PLN 3 913 148 257 to PLN 4 245 765 859, depending on the volume of options used and the relocation of material between plants belonging to Tele-Fonika Kable S.A. The value of the Contract was calculated based on the forward copper price curve as at 7 May 2015 and the average USD/PLN and EUR/PLN exchange rates announced by the National Bank of Poland as at 7 May 2015. The Contract’s coming into force is contingent on Tele-Fonika Kable S.A. receiving necessary financing for the repayment of financial liabilities as specified in the Contract, but no sooner than on 1 January 2016 (condition
precedent). If the condition precedent is not met by 30 June 2016 the Contract will expire. If the condition precedent is not met by 1 January 2016, the Parties will undertake steps to extend the contract dated 16 January 2013 and annexed on 29 December 2014 (current report 32/2014 dated 30 December 2014). The Contract is classified as significant, based on the estimated value of the Contract which exceeds 10% of the KGHM Polska Miedź S.A.’s equity. Legal basis: § 5 sec. 1 point 3 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (unified text: Journal of Laws from 2014 No. 133) | | |
| | | | |

d49zy8c

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (+48) 76 7478 200 | | (+48) 76 7478 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@kghm.com | | www.kghm.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Jarosław Romanowski I Wiceprezes Zarządu
2015-05-08 Marcin Chmielewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49zy8c

Podziel się opinią

Share
d49zy8c
d49zy8c