Trwa ładowanie...
dvdue2i

Kino Polska TV S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Kino Polska TV S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
dvdue2i

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | |
| | Wybrane dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 72 551 | 80 487 | 17 355 | 19 254 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 48 365 | 15 328 | 11 570 | 3 667 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem (brutto) | 46 476 | 15 152 | 11 118 | 3 625 | |
| | Zysk netto | 43 894 | 14 213 | 10 500 | 3 400 | |
| | Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej | 43 006 | 13 021 | 10 288 | 3 115 | |
| | Średnio ważona liczba akcji | 19 096 129 | 13 821 404 | 19 096 129 | 13 821 404 | |
| | Liczba akcji własnych | - | 48 596 | - | 48 596 | |
| | Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany właścicielom jednostki dominującej w PLN/EUR (podstawowy) | 2,25 | 0,94 | 0,54 | 0,23 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 33 682 | 24 418 | 8 057 | 5 841 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 763 | -1 278 | -6 402 | -306 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -5 117 | -13 258 | -1 224 | -3 171 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 16 774 | 16 998 | 4 013 | 4 066 | |
| | | Stan na 30.09.2014 | Stan na 31.12.2013 | Stan na 30.09.2014 | Stan na 31.12.2013 | |
| | Aktywa trwałe | 89 345 | 69 154 | 21 398 | 16 562 | |
| | Aktywa obrotowe | 47 350 | 62 362 | 11 340 | 14 935 | |
| | Aktywa razem | 136 696 | 131 517 | 32 738 | 31 497 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 400 | 58 186 | 6 322 | 13 935 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 3 753 | 14 001 | 899 | 3 353 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 22 647 | 44 185 | 5 424 | 10 582 | |
| | Kapitał własny | 110 296 | 73 330 | 26 415 | 17 562 | |
| | Kapitał zakładowy | 1 982 | 1 382 | 475 | 331 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Wybrane dane jednostkowe Kino Polska TV S.A. | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |
| | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 44 208 | 50 891 | 10 575 | 12 174 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej | (833) | 2 873 | (199) | 687 | |
| | Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (brutto) z działalności kontynuowanej | (1 917) | 2 825 | (459) | 676 | |
| | Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej | (1 875) | 2 188 | (449) | 523 | |
| | Średnioważona liczba akcji (liczba, nie w tysiącach) | 19 096 129 | 13 821 404 | 19 096 129 | 13 821 404 | |
| | Akcje własne (liczba, nie w tysiącach) | - | 48 596 | - | 48 596 | |
| | Zysk netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję w PLN/EUR (nie w tysiącach) | (0,10) | 0,16 | (0,02) | 0,04 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 329 | 17 180 | 1 514 | 4 110 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5 902) | (568) | (1 412) | (136) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (5 608) | (14 130) | (1 341) | (3 380) | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 1 229 | 9 005 | 294 | 2 154 | |
| | | Stan na 30.09.2014 | Stan na 31.12.2013 | Stan na 30.09.2014 | Stan na 31.12.2013 | |
| | Aktywa trwałe | 189 389 | 188 433 | 45 357 | 45 128 | |
| | Aktywa obrotowe | 17 072 | 30 263 | 4 089 | 7 248 | |
| | Aktywa razem | 206 461 | 218 696 | 49 446 | 52 376 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 26 431 | 32 534 | 6 330 | 7 792 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 19 111 | 17 148 | 4 577 | 4 107 | |
| | Kapitał własny | 160 920 | 169 014 | 38 539 | 40 478 | |
| | Kapitał zakładowy | 1 982 | 1 382 | 475 | 331 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień 30 września 2014 r. - 4,175500 - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2014 r. - 30 września 2014 r. określonych przez Narowy Bank Polski - 4,18030 Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 r. zostały objęte następujące podmioty: - Kino Polska TV S.A., - Stopklatka S.A. (na skutek transakcji sprzedaży części akcji posiadanych przez Kino Polska TV S.A. w Stopklatka S.A., która miała miejsce 12 marca 2014 r., począwszy od tego dnia Stopklatka S.A. jest ujmowana w skonsolidowanym sprawozdniu finansowym Grupy Kino Polska TV
S.A. jako podmiot współkontrolowany), - Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., - KPTV Media Sp. z o.o., - Kino Polska Program Sp. z o.o., - Kino Polska Program TV Sp. z o.o. (wcześniej: Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA), - TV Okazje Sp. z o.o. (spółka ta weszła w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w dniu 18 września 2014 r., toteż w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 r. zostały objęte jedynie wyniki tej spółki za okres 18.09.2014 r.-30.09.2014 r.), - Filmbox International Ltd., - Help Film s.r.o., - Help Film Slovakia s.r.o., - SPI International Magyarorszag Kft. Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 r. zostały objęte następujące podmioty: - Kino Polska TV S.A., - Stopklatka S.A., - Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., - KPTV Media Sp. z o.o., - Kino Polska Program Sp. z o.o., - Kino
Polska Program Sp. z o.o. SKA (obecnie: Kino Polska Program TV Sp. z o.o.) Z uwagi na fakt, że Filmbox International Ltd., Help Film s.r.o., Help Film Slovakia s.r.o. oraz SPI International Magyarorszag, Kft. zostały przejęte przez Kino Polska TV S.A. w dniu 27 listopada 2013 r., zaś 80% udziałów w TV Okazje Sp. z o.o. Emitent nabył 18 września 2014 r., dane porównawcze na dzień 30 września 2013 r. jak i za okres III kwartału 2013 r. nie zawierają danych i wyników finansowych tych spółek. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
III Q 2014.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvdue2i

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 74 00 | | +48 (22) 356 74 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kinopolska.pl | | www.kinopolska.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213248560 | | 015514227 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-14 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2014-11-14 Marcin Kowalski Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvdue2i

Podziel się opinią

Share
dvdue2i
dvdue2i