Trwa ładowanie...
d3f6jvd
d3f6jvd
espi

Kino Polska TV S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Kino Polska TV S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3f6jvd

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | |
| | Wybrane dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 72 551 | 80 487 | 17 355 | 19 254 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 48 365 | 15 328 | 11 570 | 3 667 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem (brutto) | 46 476 | 15 152 | 11 118 | 3 625 | |
| | Zysk netto | 43 894 | 14 213 | 10 500 | 3 400 | |
| | Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej | 43 006 | 13 021 | 10 288 | 3 115 | |
| | Średnio ważona liczba akcji | 19 096 129 | 13 821 404 | 19 096 129 | 13 821 404 | |
| | Liczba akcji własnych | - | 48 596 | - | 48 596 | |
| | Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany właścicielom jednostki dominującej w PLN/EUR (podstawowy) | 2,25 | 0,94 | 0,54 | 0,23 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 33 682 | 24 418 | 8 057 | 5 841 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 763 | -1 278 | -6 402 | -306 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -5 117 | -13 258 | -1 224 | -3 171 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 16 774 | 16 998 | 4 013 | 4 066 | |
| | | Stan na 30.09.2014 | Stan na 31.12.2013 | Stan na 30.09.2014 | Stan na 31.12.2013 | |
| | Aktywa trwałe | 89 345 | 69 154 | 21 398 | 16 562 | |
| | Aktywa obrotowe | 47 350 | 62 362 | 11 340 | 14 935 | |
| | Aktywa razem | 136 696 | 131 517 | 32 738 | 31 497 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 400 | 58 186 | 6 322 | 13 935 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 3 753 | 14 001 | 899 | 3 353 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 22 647 | 44 185 | 5 424 | 10 582 | |
| | Kapitał własny | 110 296 | 73 330 | 26 415 | 17 562 | |
| | Kapitał zakładowy | 1 982 | 1 382 | 475 | 331 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Wybrane dane jednostkowe Kino Polska TV S.A. | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |
| | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 44 208 | 50 891 | 10 575 | 12 174 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej | (833) | 2 873 | (199) | 687 | |
| | Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (brutto) z działalności kontynuowanej | (1 917) | 2 825 | (459) | 676 | |
| | Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej | (1 875) | 2 188 | (449) | 523 | |
| | Średnioważona liczba akcji (liczba, nie w tysiącach) | 19 096 129 | 13 821 404 | 19 096 129 | 13 821 404 | |
| | Akcje własne (liczba, nie w tysiącach) | - | 48 596 | - | 48 596 | |
| | Zysk netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję w PLN/EUR (nie w tysiącach) | (0,10) | 0,16 | (0,02) | 0,04 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 329 | 17 180 | 1 514 | 4 110 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5 902) | (568) | (1 412) | (136) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (5 608) | (14 130) | (1 341) | (3 380) | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 1 229 | 9 005 | 294 | 2 154 | |
| | | Stan na 30.09.2014 | Stan na 31.12.2013 | Stan na 30.09.2014 | Stan na 31.12.2013 | |
| | Aktywa trwałe | 189 389 | 188 433 | 45 357 | 45 128 | |
| | Aktywa obrotowe | 17 072 | 30 263 | 4 089 | 7 248 | |
| | Aktywa razem | 206 461 | 218 696 | 49 446 | 52 376 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 26 431 | 32 534 | 6 330 | 7 792 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 19 111 | 17 148 | 4 577 | 4 107 | |
| | Kapitał własny | 160 920 | 169 014 | 38 539 | 40 478 | |
| | Kapitał zakładowy | 1 982 | 1 382 | 475 | 331 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień 30 września 2014 r. - 4,175500 - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2014 r. - 30 września 2014 r. określonych przez Narowy Bank Polski - 4,18030 Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 r. zostały objęte następujące podmioty: - Kino Polska TV S.A., - Stopklatka S.A. (na skutek transakcji sprzedaży części akcji posiadanych przez Kino Polska TV S.A. w Stopklatka S.A., która miała miejsce 12 marca 2014 r., począwszy od tego dnia Stopklatka S.A. jest ujmowana w skonsolidowanym sprawozdniu finansowym Grupy Kino Polska TV
S.A. jako podmiot współkontrolowany), - Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., - KPTV Media Sp. z o.o., - Kino Polska Program Sp. z o.o., - Kino Polska Program TV Sp. z o.o. (wcześniej: Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA), - TV Okazje Sp. z o.o. (spółka ta weszła w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w dniu 18 września 2014 r., toteż w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 r. zostały objęte jedynie wyniki tej spółki za okres 18.09.2014 r.-30.09.2014 r.), - Filmbox International Ltd., - Help Film s.r.o., - Help Film Slovakia s.r.o., - SPI International Magyarorszag Kft. Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 r. zostały objęte następujące podmioty: - Kino Polska TV S.A., - Stopklatka S.A., - Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., - KPTV Media Sp. z o.o., - Kino Polska Program Sp. z o.o., - Kino
Polska Program Sp. z o.o. SKA (obecnie: Kino Polska Program TV Sp. z o.o.) Z uwagi na fakt, że Filmbox International Ltd., Help Film s.r.o., Help Film Slovakia s.r.o. oraz SPI International Magyarorszag, Kft. zostały przejęte przez Kino Polska TV S.A. w dniu 27 listopada 2013 r., zaś 80% udziałów w TV Okazje Sp. z o.o. Emitent nabył 18 września 2014 r., dane porównawcze na dzień 30 września 2013 r. jak i za okres III kwartału 2013 r. nie zawierają danych i wyników finansowych tych spółek. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
III Q 2014.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-14
Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-14 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2014-11-14 Marcin Kowalski Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f6jvd

Podziel się opinią

Share
d3f6jvd
d3f6jvd