Trwa ładowanie...
d1eztjf
d1eztjf
espi

Kino Polska TV S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na najem powierzchni biurowej (28/2012)

Kino Polska TV S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na najem powierzchni biurowej (28/2012)
Share
d1eztjf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej na najem powierzchni biurowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kino Polska TV S.A. (zwana dalej: "Spółka", "Najemca") informuje, o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 13 czerwca 2012 r. , umowy najmu ("Umowa Najmu") ze spółką PK 13 Sp. z o.o. S.K.A. (zwana dalej: "PK 13", "Wynajmujący") z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem przez Spółkę nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Puławskiej 435A o łącznej powierzchni 2 327,60 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności Spółki. Jako dzień rozpoczęcia najmu strony ustaliły termin 1 stycznia 2013 r., z zastrzeżeniem, iż wydanie pomieszczeń w celu ich aranżacji nastąpi nie później niż 1 lipca 2012 r. Łączna szacowana wartość świadczeń wynikających z niniejszej umowy, dla całego okresu jej obowiązywania wynosi ok. 9,5 mln zł netto. Jednocześnie Zarząd Kino Polska TV S.A. zaznacza, iż opłaty za 1 m2 nowo wynajmowanej powierzchni nie odbiegają znacznie od dotychczas obowiązującej stawki czynszu, w związku z powyższym fakt zawarcia niniejszej Umowy Najmu nie wpłynie w
sposób istotny na wysokość bieżących kosztów Spółki. Prawnym zabezpieczeniem zapłaty należnego PK 13 czynszu, opłat eksploatacyjnych a także innych opłat i kar umownych będzie gwarancja bankowa lub depozyt o wartości odpowiadającej ekwiwalentowi trzymiesięcznego czynszu, opłat eksploatacyjnych oraz szacunkowej wielkości opłat za media, powiększonych o podatek VAT. Na dzień podpisania Umowy Najmu jej szacowana wartość wynosi 530 000 zł. Wysokość zabezpieczenia raz do roku może być uaktualniana ze względu na waloryzację wartości czynszu. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2018 r. z możliwością jej późniejszego przedłużenia. Dodatkowo Zarząd Spółki zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym podpisane zostało także porozumienie z Najemcą, na mocy którego Spółka otrzyma od PK 13 kwotę 1 033 454,40 zł netto tytułem premii pieniężnej w związku z zawarciem Umowy Najmu (zwana dalej "Premia"). Premia stanowi zachętę Wynajmującego skierowaną do Najemcy, a zmierzającą do podpisania przedmiotowej Umowy Najmu.
Warunkiem wypłaty Premii jest podpisanie przez Strony Umowy Najmu. W Umowie Najmu nie zostały zawarte zastrzeżenia dotyczące warunku. Umowa Najmu przewiduje możliwość obciążenia Spółki karą umowną w następujących przypadkach: 1) Najemca zakończy prace związane z przystosowaniem nieruchomości dla potrzeb Spółki w terminie późniejszym niż ustalony w harmonogramie ? wówczas Wynajmujący będzie miał prawo, po uprzednim pisemnym wyznaczeniu w porozumieniu z Najemcą dodatkowego, co najmniej 30 ? dniowego terminu, wypowiedzieć Umowę Najmu z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia, dodatkowo Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karami umownymi w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 2)Najemca nie przedstawi w odpowiednim terminie Wynajmującemu ustalonego zabezpieczenia w formie depozytu lub gwarancji bankowej ? wówczas Wynajmującemu będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Najemcy i wyznaczeniu mu dodatkowego 30 dniowego terminu, ponadto Wynajmujący może
obciążyć Najemcę karami umownymi w wysokości 2.000 PLN za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu lub uzupełnieniu zabezpieczenia 3)w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w zwrocie wynajmowanej nieruchomości, Spółka zobowiązana będzie zapłacić PK 13 karę umowną w wysokości 10% miesięcznego czynszu za każdy dzień zwłoki. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej określonej w Umowie Najmu nie wyklucza możliwości dochodzenia przez wynajmującego od Spółki odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę zobowiązań, określonych w Umowie Najmu, w kwocie przekraczającej kwotę zapłaconych kar umownych albo kwotę czynszu. Jako kryterium uznania niniejszej Umowy Najmu za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w okresie przewidywanego obowiązywania może przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr184, poz. 1539, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2012-06-13 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1eztjf

Podziel się opinią

Share
d1eztjf
d1eztjf