Trwa ładowanie...
d162xbr
espi

KOFOLA - Zakończenie programu odkupu akcji własnych (3/2014)

KOFOLA - Zakończenie programu odkupu akcji własnych (3/2014)
Share
d162xbr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOFOLA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie programu odkupu akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kofola SA ("Spółka") z siedzibą w Kutnie w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2013, 12/2013 i 2/2014 informuje, że z dniem 26.05.2014 r. Spółka zakończyła Program Odkupu akcji własnych, realizowany na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2013 r. Skup akcji KOFOLA SA prowadzony był przez DM Copernicus Securities SA z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, ww. uchwały ZWZA Spółki oraz porozumienia z dnia 16 lipca 2013 r. (RB nr 12/2013). Zarząd Spółki: I. w ramach transakcji pakietowej w dniu 2 kwietnia 2014 r. dokonał odkupu 6926 akcji własnych, dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0265 % kapitału zakładowego i taki sam odsetek ogólnej liczby głosów, średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 38,06 PLN za akcję, wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 złoty, łączna wartość nominalna nabytych akcji to 6926 PLN (RB nr 02/2014). II. w ramach transakcji pozagiełdowej w dniu 26 maja 2014 r. dokonał odkupu 2698 akcji
własnych, dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0103 % kapitału zakładowego i taki sam odsetek ogólnej liczby głosów, średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 36,38 PLN za akcję, wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 złoty, łączna wartość nominalna nabytych akcji to 2698 PLN. Łącznie w ramach Programu Odkupu realizowanego na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2013 r. skupiono 9624 akcje własne dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0368 % kapitału zakładowego i taki sam odsetek ogólnej liczby głosów, średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 37,59 PLN za akcję, wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 złoty, łączna wartość nominalna nabytych akcji to 9624 PLN. Realizacja skupu uzasadniona była aktualną sytuacją na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Celem Programu Odkupu akcji własnych było podwyższenie wartości rynkowej akcji Spółki w sytuacji gdy kurs giełdowy
kształtuje się poniżej wartości godziwej. Nabyte przez Spółkę akcje własne w przypadku braku odmiennej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podlegać będą umorzeniu zaś kapitał zakładowy odpowiedniemu obniżeniu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 i § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOFOLA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wschodnia 5
(ulica) (numer)
024 361 70 02 024 24 357 40 44
(telefon) (fax)
frantisek.benes@kofola.cz www.kofola.pl
(e-mail) (www)
527-00-08-818 012771739
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Zbigniew Kozik Dyrektor Działu Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162xbr

Podziel się opinią

Share
d162xbr
d162xbr