Trwa ładowanie...
d1n3jlm
espi

KOGENERA - Aneks do umowy znaczącej z EDF Paliwa sp. z o.o. (dot. Raportu Bieżącego nr 31/2012) (...

KOGENERA - Aneks do umowy znaczącej z EDF Paliwa sp. z o.o. (dot. Raportu Bieżącego nr 31/2012) (5/2013)
Share
d1n3jlm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy znaczącej z EDF Paliwa sp. z o.o. (dot. Raportu Bieżącego nr 31/2012) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami) informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r. Emitent zawarł aneks do Umowy nr SB/12/444/UH z dnia 27 września 2012 r. z EDF Paliwa Sp. z o.o., o zawarciu której to umowy Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 31/2012. W wyniku zawarcia powyższego aneksu, zmianie uległ w szczególności punkt 10.1 Umowy dotyczący kar umownych, o którym była mowa w pkt. 4 Raportu Bieżącego nr 31/2012. Dotychczas w umowie istniały wyłącznie postanowienia określające wysokość kar umownych w wysokości 5% wartości niedostarczonej biomasy w okresie rocznym, której to
Emitent mógł żądać od kontrahenta. Po zawarciu aneksu za nieodebranie biomasy zamówionej Sprzedający - EDF Paliwa Sp. z o.o. - może zażądać od Emitenta zapłaty kary umownej w wysokości udokumentowanych kosztów, jakie poniósł Sprzedający w związku z nieodebraniem biomasy przez Emitenta; do kosztów poniesionych przez Sprzedającego należą w szczególności kary umowne, jakie Sprzedający był zobligowany uiścić na rzecz Producentów w związku z nieodebraniem od nich biomasy. W wyniku zawartego aneksu uległ również zmniejszeniu wolumen zamówionej biomasy w 2013 r. w porównaniu do wolumenu roku 2012 o 23% (tym samym zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Sprzedającego). Pozostałe warunki umowy opisane w Raporcie Bieżącym 31/2012 nie uległy zmianie. Aneks do umowy został zawarty w dniu 27 lutego 2013 r., przy czym strony umowy w toku negocjacji ustaliły, że zasady i warunki współpracy określone w ww. aneksie do umowy będą miały zastosowanie do współpracy stron z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. | | | | | | | |
| | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220 Wroclaw
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łowiecka 24
(ulica) (numer)
071 32 38 100 071 3293521
(telefon) (fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl
(e-mail) (www)
896-000-00-32 931020068
(NIP) (REGON)
d1n3jlm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2013-02-27 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1n3jlm

Podziel się opinią

Share
d1n3jlm
d1n3jlm