Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w
espi

KOMPAP - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

KOMPAP - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d12n65w
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 53 054 52 935 12 712 12 786
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (10 852) (3 358) (2 600) (811)
Zysk (strata) brutto (12 062) 23 666 (2 890) 5 716
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (8 526) 25 674 (2 043) 6 201
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 4 468 3 896 1 071 941
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 776 2 841 426 686
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (6 798) (6 154) (1 629) (1 486)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (554) 583 (133) 141
Aktywa razem 91 861 111 149 22 470 25 165
Zobowiązania długoterminowe 17 502 24 480 4 281 5 542
Zobowiązania krótkoterminowe 25 724 28 724 6 292 6 503
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 41 252 49 700 10 091 11 252
Kapitał zakładowy 5 617 5 617 1 374 1 272
Liczba akcji 4 680 496 4 680 496
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) -1,82 5,49 -0,44 1,32
Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) -1,82 5,49 -0,44 1,32
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,81 10,62 2,16 2,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,81 10,62 2,16 2,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
Przychody ze sprzedaży 10 362 9 780 2 483 2 362
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (597) (551) (143) (133)
Zysk (strata) brutto (878) (1 052) (210) (254)
Zysk (strata) netto (878) (1 052) (210) (254)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 367 764 328 185
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (619) (3) (148) (1)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (1 030) (568) (247) (137)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (282) 193 (68) 47
Aktywa razem 37 423 40 730 9 154 9 222
Zobowiązania długoterminowe 2 389 3 018 584 683
Zobowiązania krótkoterminowe 12 888 14 688 3 152 3 326
Kapitał własny 22 146 23 023 5 417 5 213
Kapitał zakładowy 5 617 5 617 1 374 1 272
Liczba akcji 4 680 496 4 680 496 4 680 496 4 680 496
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) -0,19 -0,22 -0,04 -0,05
Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) -0,19 -0,22 -0,04 -0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,73 4,92 1,16 1,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,73 4,92 1,07 1,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Informacje ogólne do raportu rocznego PPH KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Informacje ogólne do jednostkowego sprawozdania finansowego PPH KOMPAP SA
Sprawozdanie z sytuacji finansowej PPH KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej PPH KOMPAP SA
Sprawozdanie z całkowitych dochodów PPH KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodzów PPH KOMPAP SA
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych PPH KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Jednostkowy sprawozdanie z przepływów pieniężnych PPH KOMPAP SA
Obroty i salda za okres 01-01-2012 do 31-12-2012.pdf Jednostkowe obroty i salda PPH KOMPAP SA
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym PPH KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym PPH KOMPAP SA
Noty do sprawozdania finansowego PPH KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego PPH KOMPAP SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności PPH KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PPH KOMPAP SA
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez PPH KOMPAP S.A. 2012.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego PPH KOMPAP SA
Opinia Biegłego PPH KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego PPH KOMPAP SA
Raport uzupełniający opinię z badania PPH KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego PPH KOMPAP SA
Oświadczenie dotyczące audytora badającego sprawozdanie finansowe PPH KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Oświadczenie Zarządu dot. audytora
Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego PPH KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Oświadczenie Zarzadu dot. rzetelności sporzadzenia sprawozdania
Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej KOMPAP S.A..pdf Struktura Grupy kapitałowej
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu rocznego Grupy KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Informacje ogólne do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy KOMPAP S.A..pdf Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodzów
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOMPAP S.A. za rok 2012 cz. I.pdf Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (1)
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOMPAP S.A. za rok 2012 cz.II.pdf Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (2)
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOMPAP S.A. za rok 2012 cz.III.pdf Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (3)
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOMPAP S.A. za rok 2012 cz.IV.pdf Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (4)
Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Grupę Kapitałową KOMPAP S.A. 2012.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opinia Biegłego dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Raport uzupełniający o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Oświadczenie dotyczące audytora badającego skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Oświadczenie Zarządu dot. audytora badającego skonsolidowane sprawozdanie finsnowe
Oświadczenie dotyczące rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP S.A. za rok 2012.pdf Oświadczenie Zarzadu dot. rzetelności sporzadzenia skonsolidowanego sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPAP Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
82-500 Kwidzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastowska 39
(ulica) (numer)
(0 55) 279 19 71 (0 55) 279 19 71
(telefon) (fax)
info@kompap.pl www.kompap.pl
(e-mail) (www)
725-000-79-81 001372100
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d12n65w

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu
2013-03-20 Grzegorz Morawski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Monika Toczek Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w