Trwa ładowanie...
dymh955

KOMPAP - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

KOMPAP - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
dymh955
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 56 259 53 262 13 429 12 648
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 165 2 337 994 555
Zysk (strata) brutto 2 435 3 269 581 776
Zysk (strata) netto 1 994 4 215 476 1 001
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 8 139 5 054 1 943 1 200
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (8 269) (2 763) (1 974) (656)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (58) (2 039) (14) (484)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (188) 252 (45) 60
Aktywa razem 85 175 86 742 19 983 20 916
Zobowiązania długoterminowe 12 692 15 069 2 978 3 634
Zobowiązania krótkoterminowe 24 722 22 845 5 800 5 509
Kapitał własny 47 761 48 828 11 205 11 774
Kapitał zakładowy 5 617 5 617 1 318 1 354
Liczba akcji 4 680 496 4 680 496 4 680 496 4 680 496
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,43 0,90 0,10 0
Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,43 0,90 0,10 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,20 10,43 2,39 2
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,20 10,43 2,39 2
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
Przychody ze sprzedaży 5 997 7 007 1 432 1 664
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 76 631 18 150
Zysk (strata) brutto (1 820) 526 (434) 125
Zysk (strata) netto (1 503) 627 (359) 149
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 773 (6 850) 185 (1 627)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 138 (1 610) 272 (382)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (1 917) 8 428 (458) 2 001
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (7) (32) (2) (8)
Aktywa razem 36 088 38 467 8 467 9 275
Zobowiązania długoterminowe 9 298 11 469 2 181 2 765
Zobowiązania krótkoterminowe 5 521 4 225 1 295 1 019
Kapitał własny 21 269 22 772 4 990 5 491
Kapitał zakładowy 5 617 5 617 1 318 1 354
Liczba akcji 4 680 496 4 680 496 4 680 496 4 680 496
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) (0,32) 0,13 (0,08) 0,03
Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) (0,32) 0,13 (0,08) 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,54 4,87 1,07 1,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,54 4,87 1,07 1,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PPH KOMPAP SA za 2014.pdf JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PPH KOMPAP S.A. ZA OKRES 01.01.2014 ? 31.12.2014
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK KOMPAP S.A. za 2014.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPAP S.A. ZA OKRES 01.01.2014 ? 31.12.2014
Opinia i Raport BR2014JEDN.PDF Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta dot. jednostkowego sprawozdania PPH KOMPAP
Opinia i Raport BR2014SKONS.PDF Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałwej KOMPAP

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dymh955

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMPAP | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 82-500 | | Kwidzyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piastowska | | 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 55) 279 19 71 | | (0 55) 279 19 71 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@kompap.pl | | www.kompap.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 725-000-79-81 | | 001372100 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Piotr Witek Główny Ksiegowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955