Trwa ładowanie...
d47ptyc
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta i Spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta ...

KOMPUTRONIK S.A. - Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta i Spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta (53/2014)
Share
d47ptyc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta i Spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 15 października 2014 drugostronnie podpisanej, opatrzonej datą 9 października 2014 umowy o multilinię zawartą pomiędzy Emitentem, Tradus Sp. z o.o. - podmiotem, w którym Emitent posiada pośrednio 100% udziałów, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. Przedmiotem umowy na multilinię jest przyznanie Emitentowi i Tradus Sp. z o.o. wspólnego limitu przeznaczonego na gwarancje bankowe w wysokości 6.000.000,00 złotych (słownie: sześć milionów złotych). Limit został przyznany do 31 sierpnia 2015 roku. Zabezpieczenie limitu jest wspólne z zabezpieczeniem kredytu rewolwingowego na kwotę 29.000.000,00 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów złotych) z dnia 28 kwietnia 2014r, tj. zastaw rejestrowy na zapasach towarów, cesja należności, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości i umowy ubezpieczenia
przedmiotów zastawu rejestrowego, a także hipoteka łączna do kwoty 11.000.000 PLN (jedenaście milionów złotych) na nieruchomościach będących własnością Emitenta. Zabezpieczeniem umowy jest także weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową wystawiony przez Tradus Sp. z o.o. i Emitenta. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach. Opisana powyżej umowa została uznana za umowę spełniającą kryteria umowy znaczącej, gdyż jej wartość przy uwzględnieniu poziomu zaangażowania kredytowego Emitenta w Banku Zachodnim WBK S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co wynika z podpisanej w dniu 28 kwietnia 2014 r. Umowy o Kredyt Rewolwingowy, stanowiącej umowę o największej wartości, której warunki zostały opisane w raporcie bieżącym nr 22/2014r. Emitent w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem BZWBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych
Emitentowi limitów wynosi 59 050 000,00 zł. Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47ptyc

Podziel się opinią

Share
d47ptyc
d47ptyc