Trwa ładowanie...
djo44oh

Komunikat ze 128 posiedzenia KNF

...
Share
djo44oh

23.05. Warszawa (PAP/KNF) - Komunikat ze 128 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 maja 2011 r.

1. W sto dwudziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

- Pan Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego , - Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, - Pan Maciej H. Grabowski - Przedstawiciel Ministra Finansów, - Pani Czesława Ostrowska - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, - Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

djo44oh

2. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec:

- planowanego objęcia przez Pana Leszka Czarneckiego za pośrednictwem Getin Holding SA akcji Idea Banku SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, - planowego nabycia przez Pana Leszka Czarneckiego za pośrednictwem Getin Holding SA akcji Allianz Bank Polska SA w ilości zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, - planowanego objęcia przez Pana Piotra Osieckiego udziałów w Mercurius Dom Maklerski sp. z o. o. w ilości zapewniającej przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

- Pana Patricka Jaulain na Członka Zarządu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, - Pani Iwony Ochockiej na Członka Zarządu Amplico Life Pierwszego Amerykańsko - Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA,

djo44oh

4. KNF jednogłośnie zezwoliła na rozszerzenie zakresu działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ" o ubezpieczenia ochrony prawnej i ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania (grupy 17 i 18 działu II zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

5. Komisja jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Orange Customer Service sp. z o. o. 125 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej SA.

6. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych przez:

- OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, - PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

djo44oh

7. Komisja zmieniła Regulamin Sądu Polubownego przy KNF.

Zmiana polega m. in. na:

- wprowadzeniu instrukcyjnego trzymiesięcznego czasu trwania postępowania polubownego, - wprowadzeniu możliwości skreślenia z listy arbitrów w przypadku nieterminowego rozstrzygnięcia spraw, - ograniczeniu liczby arbitrów do 39 i określeniu długości kadencji arbitrów na okres 3 lat, ułatwieniu podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Ogólne Arbitrów poprzez obniżenie kworum z 1/2 do 1/3 członków.

Wyniki głosowania KNF: 4 głosy za (Pan Stanisław Kluza, Pan Lesław Gajek, Pani Czesława Ostrowska, Pan Maciej H. Grabowski), 1 głos wstrzymujący się (Pan Jerzy Pruski).

djo44oh

8. KNF jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną - akcjonariusza spółki publicznej Procad SA karę pieniężnej w wysokości 20 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie zawiadomienia o zmniejszeniu o ponad 2% posiadanego udziału ponad 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w lutym 2010 r.

9. Komisja obniżyła do 90 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 1 kwietnia 2008 r. na osobę fizyczną - akcjonariusza spółki publicznej FON SA za naruszenie przepisów o znacznych pakietach akcji spółki publicznej polegające na:

- niedopełnieniu obowiązku informacyjnego związanego z przekroczeniem i zejściem poniżej 10% głosów na WZA, - niewywiązaniu się z obowiązku ogłoszenia wezwania w związku z nabyciem akcji uprawniających do powyżej 10% głosów w okresie krótszym niż 60 dni.

Powodem obniżenia wysokości kary było umorzenie postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim nastąpiła zmiana stanu prawnego.

djo44oh

Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za (Pan Lesław Gajek, Pani Czesława Ostrowska, Pan Jerzy Pruski), 1 głos wstrzymujący się (Pan Maciej H. Grabowski).

10. KNF zapoznała się z:

- raportem o pracowniczych programach emerytalnych (PPE) w 2010 r. - sprawozdaniem z działalności Sądu Polubownego przy KNF za okres 1 kwietnia 2010 r. - 31 marca 2011 r.

11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

- 7 czerwca 2011 r. - 21 czerwca 2011 r. - 5 lipca 2011 r. - 19 lipca 2011 r. - 9 sierpnia 2011 r. - 22 sierpnia 2011 r. - 6 września 2011 r. - 20 września 2011 r.

kom amp/

djo44oh

Podziel się opinią

Share
djo44oh
djo44oh