Trwa ładowanie...
d40emz8
d40emz8
espi

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy kredytowej. (50/2012)

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy kredytowej. (50/2012)
Share
d40emz8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do znaczącej umowy kredytowej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje: W dniu 22.03.2012 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy Wieloproduktowej, której stronami są: ING Bank Śląski S.A. - zwany w umowie Bankiem oraz KOPEX S.A. w Katowicach (Emitent) i spółki zależne od Emitenta: "KOPEX- Przedsiębiorstwo Budowy Szybów" S.A. w Bytomiu, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu, Fabryka Maszyn i Urządzeń "TAGOR" S.A. w Tarnowskich Górach, WAMAG S.A. w Wałbrzychu, "KOPEX-Famago" Sp. z o.o. w Zgorzelcu, "ZZM - Maszyny Górnicze" Sp. z o.o. oraz Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "DALBIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie - zwane w umowie Klientem. O zawarciu ww. umowy kredytowej Emitent informował w RB Nr 86/2011 z dnia 30.06.2011 r. Na mocy podpisanego Aneksu do ww. Umowy Wieloproduktowej wprowadzono następujące zmiany : 1) Dokonano zwiększenia udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. kredytu w formie odnawialnej linii kredytowej z kwoty 197.700 tys. PLN do maksymalnej wysokości 246.150 tys. PLN 2) Do umowy
wieloproduktowej włączona została Spółka "DALBIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, dla której w ramach podwyższenia ogólnej wysokości limitu kredytowego ustanowiono sublimit w wysokości 2.000 tys. PLN 3) Zwiększono dotychczasowy sublimit dla KOPEX S.A. z kwoty 40.000 tys. PLN do wysokości 86.450 tys. PLN. 4) Przedłużono okres ważności umowy w następujący sposób: a) Kredyt w rachunku bieżącym do 19.07.2013 r. b) Kredyt obrotowy do dnia 19.07.2016 r. c) Gwarancje bankowe i akredytywy do 19.07.2016 r. 5) Oprócz dotychczas funkcjonujących zabezpieczeń umowy opisanych w RB Nr 86/2011 z dnia 30.06.2011 r. ustalone zostaną dodatkowe: a) hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej KOPEX ELECTRIC SYSTEMS S.A. z siedzibą w Tychach położonych w Tychach oraz w Chorzowie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, b) cesje wierzytelności z kontraktu KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., c) zastawy rejestrowe na środkach trwałych należących do Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. lub Fabryki Maszyn i
Urządzeń "TAGOR" S.A. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla PLN, EURIBOR dla EURO, LIBOR dla USD dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększoną o marżę banku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2011 - 1.370.163 tys. zł), wobec spełnienia przez nią kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 86/2011 z dnia 30.06.2011 r. roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości, zmieniona aneksem nr 1, o którym Emitent informuje w niniejszym Raporcie Bieżącym Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2012-03-23 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40emz8

Podziel się opinią

Share
d40emz8
d40emz8