Trwa ładowanie...
d1u3zhb
espi

KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki zależnej. (75/2011)

KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki zależnej. (75/2011)
Share
d1u3zhb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa krajowa jednostki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 15 czerwca 2011r. do spółki "RYFAMA" S.A. w Rybniku (jednostka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w Jastrzębiu Zdroju. Stronami przedmiotowej umowy z dnia 06 czerwca 2011r. są "RYFAMA" S.A. ? Wykonawca oraz Jastrzębska Spółka Węglową S.A., Zakład Logistyki Materiałowej ? Zamawiający. Przedmiotem umowy jest dostawa członów zjazdu. Wartość umowy: 124.100,00 zł netto. Okres realizacji umowy: 31.07.2011. Kary umowne: W przypadku odstąpienia od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, a także w przypadku, gdy Dostawca nie wykonał Umowy pomimo upływu terminu wydania Towarów, Odbiorcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest
przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2011 roku - 1.344.750 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 258.198 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 74/2011 z dnia 13.06.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2011 z dnia 31.05.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna
przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2011-06-15 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u3zhb

Podziel się opinią

Share
d1u3zhb
d1u3zhb