Trwa ładowanie...
d4hvbrh
espi

KOPEX S.A. - Umowy krajowe jednostki zależnej. (119/2010)

KOPEX S.A. - Umowy krajowe jednostki zależnej. (119/2010)
Share
d4hvbrh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 119 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy krajowe jednostki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 30 grudnia 2010 r. do spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu (jednostka zależna od Emitenta) trzechpodpisanych umów z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach o łącznej wartości umów 980.000,00 zł netto.Stronami przedmiotowych umów tj. pierwszej z dnia 02.11.2010r.i drugiej z dnia 26.11.2010r. jest KW S.A. Oddział KWK Chwałowice -Zamawiający i ZZM S.A. - Wykonawca, a trzeciej umowy z dnia 22.12.2010r. bezpośrednio Kompania Węglowa S.A.?Zamawiający i ZZM S.A. - Wykonawca.Przedmiotem wszystkich umów jest: "świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych produkcji Zabrzańskich Zajkładów Mechanicznych S.A. eksploatowanych w KW S.A. Oddział KWK "Chwałowice" (pierwszw i druga umowa) i KW S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" (trzecia umowa). Wartość pierwszej umowy: 200.000,00 zł netto, a drugiej i trzeciej umowy: po 380.000,00 zł netto .Okres realizacji wszystkich umów:
do dnia 31.12.2010r.Kary umowne dla wszystkich ww. umów: Każda ze stron zobowiazana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiajacemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.Stronom przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2010 roku - 1.341.371 tys. zł), wobec spełnienia łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 170.576 tys. PLN
(wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 116/2010 z dnia 28.12.2010 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jestumowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010 z dnia 02.08.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.).Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hvbrh

Podziel się opinią

Share
d4hvbrh
d4hvbrh