Trwa ładowanie...
d4dhi2l

KOPEX S.A. - Zawarcie przez emitenta umowy kredytowej. (188/2011)

KOPEX S.A. - Zawarcie przez emitenta umowy kredytowej. (188/2011)

Share
d4dhi2l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 188 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez emitenta umowy kredytowej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje,że w dniu 19.12.2011 r. KOPEX S.A. zawarł umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej z PKO BP S.A. Umowa została zawarta do 09.06.2016 r. Kwota przyznanego kredytu wynosi 110.235.060,00 PLN. Spłata kredytu następować będzie w 48 miesięcznych ratach począwszy od lipca 2012 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowią cesje wierzytelności z kontraktów, poręczenie Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A.(ZZM SA) oraz weksel własny "In blanco" z wystawienia KOPEX SA. ZZM SA udzieliły w dniu 19.12.2011r.poręczenia za zobowiązania KOPEX SA wobec PKO BP SA z tytułu kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej w kwocie 110 235 060,00 PLN. Powyższe poręczenie obowiązuje do dnia 09.06.2017 r. Szczegółowe warunki poręczenia określi odrębna umowa zawarta pomiędzy KOPEX SA a ZZM SA. Środki pozyskane w ramach ww. kredytu przeznaczone będą na sfinansowanie kontraktu podpisanego z KHW S.A. dotyczącego dostaw nowych przenośników
zgrzebłowych, sekcji obudów zmechanizowanych, kruszarek oraz wyposażenia elektrycznego do eksploatacji w ścianach zawałowych dla KHW S.A. KWK Mysłowice-Wesoła. Łączna wartość limitów kredytowych przyznanych KOPEX S.A. oraz jednostkom zależnym od KOPEX S.A. przez PKO BP S.A., na podstawie umów kredytowych zawartych bądź aneksowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 730 001 tys. PLN (wraz z aktualną). Umową o największej wartości jest umowa limitu kredytu wielocelowego w wysokości 261 000 000,00 PLN z terminem spłaty do 01.07.2014 r., o której Emitent informował w raportach bieżących: RB Nr 76/2006 z dnia 03.07.2006 roku, RB Nr 34/2007 z dnia 15.02.2007 roku, RB Nr 49/2007 z dnia 06.03.2007 roku, RB Nr 140/2007 z dnia 29.06.2007 roku, RB Nr 86/2008 z dnia 03.07.2008 roku, RB Nr 129/2009 z dnia 15.07.2009 roku, RB Nr 156/2009 z dnia 29.09.2009 roku oraz RB Nr 88/2011 z dnia 01.07.2011 roku. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne
Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dhi2l

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Józef Wolski
2011-12-20 Edward Fryżlewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dhi2l

Podziel się opinią

Share
d4dhi2l
d4dhi2l