Trwa ładowanie...
dwu0m67
espi

KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta (178/2011)

KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta (178/2011)

Share
dwu0m67

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 178 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął informację o wpływie w dniu 02.12.2011r. do spółki Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. z siedzibą w Rybniku (spółka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 29.11.2011r. są: Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. z siedzibą w Rybniku jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. w Katowicach jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest : "Dostawa części trasy do przenośnika typu Rybnik 850 do KW S.A. Oddział KWK "Bobrek-Centrum" w 2011 roku". Wartość ww. umowy wynosi 730 646,84 zł netto + VAT. Termin realizacji: 31.12.2011 r. Kary umowne przewidziane w umowie wg.kryteriów RMF: Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 10% umownej wartości netto przedmiotu zamówienia
określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od zamówienia, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% umownej wartości netto przedmiotu zamówienia określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 174.601 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie
z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 177/2011 z dnia 01.12.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 155/2011 z dnia 17.10.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwu0m67

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu
2011-12-02 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwu0m67

Podziel się opinią

Share
dwu0m67
dwu0m67