Trwa ładowanie...
d41bfdf

KOPEX S.A. - Zawarcie znaczących umów przez jednostkę zależną. (180/2011)

KOPEX S.A. - Zawarcie znaczących umów przez jednostkę zależną. (180/2011)

Share
d41bfdf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 180 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów przez jednostkę zależną. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął informację o wpływie w dniu 07.12.2011r. do spółki WAMAG S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (spółka zależna od Emitenta) dwóch podpisanych umów z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowych umów datowanych: pierwszej na dzień 30.11.2011r. a drugiej na dzień 01.12.2011 r. są: WAMAG S.A. ( w przypadku drugiej umowy występujący jako Lider w ramach Konsorcjum z Poland Investmens 7 Sp. z o.o. w Wałbrzychu) jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach jako Zamawiający. Przedmiotem pierwszej umowy jest : "Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych kompletnych odwadniarek miału typu NAEL-3A dla KW SA Oddział KWK "Rydułtowy-Anna" Ruch I" , a przedmiotem drugiej umowy jest : "Dostawa części do urządzeń wyciągowych do KW S.A. Oddział KWK Bielszowice w 2011r." Wartość łączna ww. umów wynosi 1 273 000,00 zł netto + VAT, przy czym wartość pierwszej umowy wynosi 498 000,00 zł netto, a wartość drugiej umowy wynosi 775 000,00 zł
netto. Termin realizacji określony w ww. umowach wynosi: dla pierwszej - do 30.12.2012 r. a dla drugiej - do 31.12.2011r. Kary umowne w obu umowach wg.kryteriów RMF: każda ze stron zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada druga strona. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej kary umowne, Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nie łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami
zależnymi o łącznej wartości 175.874 tys. PLN (wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 178/2011 z dnia 02.12.2011 r. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 155/2011 z dnia 17.10.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2011-12-07 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

Podziel się opinią

Share
d41bfdf
d41bfdf