Trwa ładowanie...
dpodo2z
espi

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (17/2012)

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (17/2012)

Share
dpodo2z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa jednostki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął informację o wpływie w dniu 24.01.2012 r. do spółki Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. z siedzibą w Rybniku (jednostka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 15.12.2011r. są: Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. - jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu RYBNIK 850 produkcji Ryfama S.A. wraz z urządzeniem do przekładki (urządzenie przesuwające z suwakowym mechanizmem blokującym) produkcji Ryfama S.A. dla KW S.A. Oddział KWK "Chwałowice". Wartość ww. umowy wynosi 6.825.203,25 zł netto + VAT. Termin realizacji: 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Kary umowne: Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: - w wysokości 10% wartości umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, -
w wysokości 0,1% wartości umowy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po umownym terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, - w wysokości 0,1% wartości umowy za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym na usunięcie wad. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 259.204 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 15/2012 z dnia 23.01.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 5/2012 z dnia 12.01.2012 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2012-01-25 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

Podziel się opinią

Share
dpodo2z
dpodo2z