Trwa ładowanie...
d196h5r

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (171/2011)

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (171/2011)

Share
d196h5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 171 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa jednostki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął w dniu dzisiejszym wiadomość, że w dniu 25.11.2011 roku wpłynęła do spółki TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) podpisana umowa z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 08.11.2011są: TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - jako Wykonawca oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach ? jako Zamawiający. Przedmiotem powyższej umowy jest : "Dostawa 1 szt. sekcji obudowy skrzyżowań TAGOR-20/43 dla KWK Murcki-Staszic". Wartość umowy wynosi: 1.167.000,00 zł netto+ VAT. Termin realizacji określony w umowie: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto. b) za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z
przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto. c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki, d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji ? w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Wady usuwane będą bezpłatnie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł),
wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 263.607 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 166/2011 z dnia 16.11.2011roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa,o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 117/2011 z dnia 25.08.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d196h5r

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2011-11-25 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d196h5r

Podziel się opinią

Share
d196h5r
d196h5r