Trwa ładowanie...
d1zgexq

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
d1zgexq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dane dotyczące pozycji bilansowych prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2014r. i 31.12.2013r.
Przychody 82 287 46 973 19 684 11 123
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 363 2 845 87 674
Zysk (strata) brutto za okres 123 2 536 29 601
Zysk (strata) netto za okres 287 2 936 69 695
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 287 2 936 69 695
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 349 1 329 -1 040 315
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 701 -7 734 2 321 -1 831
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 030 6 382 -725 1 511
Przepływy pieniężne netto, razem 2 323 -23 556 -5
Aktywa razem 139 537 143 635 33 418 34 067
Zobowiazania długoterminowe 4 122 1 619 987 384
Zobowiązania krótkoterminowe 39 926 46 812 9 562 11 103
Kapitał własny ogółem 95 489 95 204 22 869 22 580
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 95 489 95 204 22 869 22 580
Kapitał zakładowy 158 830 158 830 38 039 37 670
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jednoski dominującej (w zł/EURO) 0,03 0,000 0,007 0,000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 9,62 0,10 2,30 0,000
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego. Dane dotyczące pozycji bilansowych prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2014r. i 31.12.2013r.
Przychody 802 484 192 115
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 019 2 258 -244 535
Zysk (strata) brutto za okres -1 585 1 469 -379 348
Zysk (strata) netto za okres -1 453 2 245 -348 532
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 233 -1 759 -534 -417
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 902 20 933 5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 658 1 728 -397 409
Przepływy pieniężne netto, razem 11 -11 3 -3
Aktywa razem 106 516 112 178 25 510 26 606
Zobowiazania długoterminowe 19 128 5 30
Zobowiązania krótkoterminowe 13 891 17 991 3 327 4 267
Kapitał własny 92 606 94 059 22 178 22 308
Kapitał zakładowy 158 830 158 830 38 039 37 670
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,15 0,002 -0,04 0,001
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 9,33 0,09 2,23 0,000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,000 0,000 0,000 0,000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OST1411_Raport III kw 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie za III kw. 2014r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zgexq

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 84-110 | | Krokowa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kartoszyno, Budowlana | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 670 60 55 | | 058 670 60 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kbdom.eu | | www.kbdom.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-14 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
2014-11-14 Adam Stroniawski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zgexq

Podziel się opinią

Share
d1zgexq
d1zgexq